KỲ HỌP HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016

Tài liệu kỳ họp thứ 5

(Ngày 07-08/12/2012)

Tài liệu kỳ họp 6

(Ngày 10-11/7/2013)

Tài liệu kỳ họp thứ 7

(Ngày 19/8/2013)

Tài liệu kỳ họp thứ 8

(Ngày 05/12/2013)

Tài liệu kỳ họp thứ 9

(Ngày 04/01/2014)

Tài liệu kỳ họp thứ 10

(Ngày 09-10/7/2014)

Tài liệu kỳ họp thứ 11

(Ngày 03-05/12/2014)

(Ngày 04/02/2015)

(Ngày 22/5/2015)

(Ngày 07-08/7/2015)

Ngày 12/11/2015)

(Ngày 03/04/12/2015)

Tài liệu kỳ họp HĐND 17

(Ngày 30/3/2016)