Trong nhiệm kỳ, qua hoạt động giám sát với vai trò tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban kinh tế - ngân sách đã đóng góp phần quan trọng trong nhiều lĩnh vực

Ngày đăng bài: 31/03/2021 | Tác giả: Trần Thị Nhựt

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015, hoạt động giám sát của Ban kinh tế - ngân sách đúng theo luật và hiệu quả ngày càng cao hơn, cơ quan quản lý nhà nước đã nhận thức rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân nên thực hiện khá tốt quyền và trách nhiệm của mình với tư cách là đối tượng được giám sát theo luật.

Nhân sự của Ban hiện nay có 12 người, giảm so với đầu nhiệm kỳ 01 người gồm: Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban và 10 Ủy viên. Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách, các Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Cơ cấu tổ chức của Ban thường xuyên được kiện toàn củng cố đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật và hiệu quả hoạt động ngày càng tốt hơn. Trong nhiệm kỳ, Ban xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban; trong đó nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của Ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban.

Trong hoạt động hàng năm, Ban kinh tế - ngân sách tham gia ngay từ đầu cho công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ý kiến tại các cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, cuộc họp liên tịch của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban quan tâm rà soát các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh không còn phù hợp với các cơ chế, chính sách Trung ương ban hành thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh để tham gia ý kiến trong các cuộc họp Đảng đoàn chuẩn bị nội dung kỳ họp.  Tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, các thành viên của Ban đã tập trung nghiên cứu tài liệu kỳ họp, tích cực phát biểu ý kiến thảo luận đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chất vấn công tác quản lý nhà nước của địa phương và góp ý đối với các dự thảo nghị quyết.

Thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đạt chất lượng

Trong nhiệm kỳ, Ban kinh tế - ngân sách được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công thẩm tra 44 báo cáo và 219 dự thảo nghị quyết liên quan lĩnh vực kinh tế, ngân sách. Để chuẩn bị nội dung thẩm tra, Ban chủ động tiến hành giám sát, làm việc với các cơ quan có liên quan, với đối tượng thụ hưởng hoặc chịu sự tác động của chính sách để thu thập thông tin. Báo cáo thẩm tra đảm bảo đúng thời gian, đạt chất lượng, nội dung báo cáo đã đánh giá vấn đề, tỏ rõ chính kiến của Ban và kiến nghị cụ thể làm cơ sở để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, thảo luận và quyết định. Ban có sự phối hợp, trao đổi thông tin với Ban văn hóa – xã hội và Ban pháp chế trong hoạt động thẩm tra.  

Ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại cuộc họp thẩm tra tài liệu kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh (Ảnh: Mộng Ni)

Kịp thời, chủ động theo dõi, rà soát văn bản pháp luật

Ban thường xuyên theo dõi các văn bản pháp luật của Trung ương, các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành, kịp thời tham mưu Thường trực trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp với quy định pháp luật, thực tế tại địa phương nhằm đảm bảo chất lượng nghị quyết ban hành. Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, đã bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ 10 nghị quyết và đề xuất sớm ban hành 04 chính sách trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách (việc quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; chính sách hỗ trợ dừa sau hạn mặn; quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển). Ban kinh tế - ngân sách đã nỗ lực thực hiện vai trò chức trách theo luật định, góp phần tham mưu giúp cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chấp hành các quy định của pháp luật.

Hoạt động giám sát trên nhiều lĩnh vực đạt hiệu quả tích cực

Trong nhiệm kỳ, Ban đã tiến hành giám sát 52 nội dung, trong đó 21 nội dung thuộc lĩnh vực tài chính – ngân sách, 15 nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, 09 nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, 05 nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng – đô thị và 02 nội dung thuộc lĩnh vực công thương.

Khảo sát Dự án khu neo dậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Ba Tri (chuyển mục đích sử dụng đất rừng) Ảnh: Mộng Ni

Sau giám sát, Ban có báo cáo kết quả giám sát, trong đó đánh giá những mặt làm được, chưa được và các kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước nhằm thực thi tốt hơn chính sách, pháp luật (có 282 ý kiến góp ý, kiến nghị). Các kiến nghị sau giám sát được Ban quan tâm, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện. Các ý kiến góp ý và kiến nghị của Ban được các cơ quan chịu sự giám sát tiếp thu, có kế hoạch khắc phục. Nhiều nội dung nổi bật được cơ quan chức năng tiếp thu thực hiện tốt như: đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác Bến Tre; quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất; nạo vét hoàn thiện Hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri theo phản ánh của cử tri; ổn định trật tự quản lý đô thị, chấn chỉnh nhiều sai sót trong lĩnh vực tài chính – ngân sách, đầu tư công và quản lý môi trường.

Tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị trên địa bàn tỉnh

Trên cơ sở giám sát của Ban kinh tế - ngân sách, Ban đã tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị trên địa bàn tỉnh. Mục đích tổ chức hoạt động giải trình là để đánh giá hiện trạng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn. Qua đó làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị đến các cơ quan chức năng có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Ngoài các nội dung giám sát của Ban, Ban thực hiện tốt trách nhiệm khi tham gia các đoàn giám sát của Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngoài ra, Ban có sự đầu tư, nghiên cứu, kịp thời tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến khoảng hơn 70 tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện trong lĩnh vực Ban phụ trách. Tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về: giải pháp quản lý sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất than gáo dừa trên địa bàn xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm; tình hình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri. Thực hiện tốt việc tiếp công dân; theo dõi, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc lĩnh vực của Ban.

Tóm lại, qua hoạt động giám sát với vai trò tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban kinh tế - ngân sách đã góp phần quan trọng vào các vấn đề sau:

Nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân thông qua việc giúp cho Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách đảm bảo đúng luật, thiết thực và hiệu quả.

Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến xử lý nội dung trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền Thường trực và thẩm quyền Hội đồng nhân dân đúng đắn, giúp điều hành của Ủy ban nhân dân kịp thời, hiệu quả.

Qua công tác giám sát giúp cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện và khắc phục những sai sót trong quản lý nhà nước đảm bảo công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả hơn trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đặc biệt là trong điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công, quản lý đô thị, quản lý đất đai, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả ngày càng tốt hơn.

Ban kinh tế - ngân sách tích cực hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong ban hành nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cấp huyện.

Một số bài học kinh nghiệm

Cần bố trí khoảng thời gian hợp lý, thỏa đáng đủ để Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra, đặc biệt thời gian dành cho việc khảo sát, thẩm định, đánh giá tác động toàn diện của một chính sách trước khi ban hành.

Để có được báo cáo thẩm tra kinh tế - xã hội tại kỳ họp có chất lượng sắc bén, thuyết phục cao, Ban cần có thời gian nhiều hơn và cần nhiều hơn nội dung, số lần giám sát trên các lĩnh vực kinh tế - ngân sách nhằm có nhiều thông tin cho phản biện, thẩm tra.

Cần có thiết chế rõ, ràng buộc cơ quan chịu giám sát thực hiện nghiêm túc kết luận kiến nghị đúng đắn của cơ quan giám sát theo quy định pháp luật.

Phát huy hình thức tổ chức phiên giải trình tại phiên họp Thường trực và tăng cường hơn nữa việc ra Nghị quyết chất vấn tại kỳ họp./.

Các tin khác