Chương trình kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 17/03/2021 | Tác giả: Văn phòng HĐND tỉnh

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

KỲ HỌP THỨ 20

 

Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 20

Ngày 19  tháng 3 năm 2021

-----

I. TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

II. PHẦN ĐIỀU HÀNH THÔNG QUA NỘI DUNG KỲ HỌP

(1) Thông qua chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 20.

(2) Phân công Thư ký kỳ họp.

(3) Chào cờ.

(4) Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

III. THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP

(1) Dự thảo Nghị quyết về chủ trương thành lập Đề án quy hoạch phát triển Khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre.

(2) Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2021 và phân bổ danh mục chi tiết nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020.

(3) Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(4) Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.

(5) Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho người dân chăm sóc, khôi phục vườn dừa bị ảnh hưởng sau hạn, mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

(6) Dự thảo Nghị quyết về quy định mức chi phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

(7) Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu thể thao các cấp, đội tuyển thể thao cấp huyện của tỉnh Bến Tre.

(8) Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre.

(9) Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021:

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

IV. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

(1) Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

(2) Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(3) Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021.

V. THAM LUẬN VÀ THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(1) Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre: Tham luận về việc thực hiện công tác phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre trong nhiệm kỳ 2016-2021.

(2) Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh: Tham luận về thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban trên lĩnh vực được giao.

(3) Tổ đại biểu thành phố Bến Tre - huyện Bình Đại: Tham luận về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

(4) Đại biểu Đỗ Minh Đức: Tham luận về thực hiện vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

(5) Công an tỉnh: Tham luận về việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành được giao trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH hàng năm giai đoạn 2016-2020 (các chỉ tiêu về kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội; kiềm chế và kiểm soát người nghiện ma túy; kéo giảm tai nạn giao thông; tỷ lệ điều tra, khám phá án; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; các nhiệm vụ của ngành trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh).

(6) Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh: Tham luận về thực hiện vai trò Hội thẩm nhân dân trong xét xử tại Tòa án.

(7) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham luận về tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ các nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước; quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

(8) Sở Tư pháp: Tham luận về công tác thẩm định, góp ý đối với các Nghị quyết của HĐND tỉnh; công tác theo dõi, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh kịp thời quy định những nội dung được giao thẩm quyền cụ thể hóa.

(9) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tham luận về việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu của ngành được giao trong Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH hàng năm giai đoạn 2016-2020 (về giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng); đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

VI. KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT NHIỆM KỲ (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh thực hiện thủ tục và nghi thức khen thưởng).

VII. BẾ MẠC KỲ HỌP

- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

- Chào cờ./.