Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX.

Ngày đăng bài: 11/03/2021 | Tác giả: Sơn Nam

Ngày 10 tháng 3 năm 2021, ông Đặng Ngọc Anh, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp Ban để cho ý kiến thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX. Tham dự cuộc họp còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc khối văn hóa - xã hội, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội phát biểu tại buổi họp

Tại kỳ họp thứ 20, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công thẩm tra báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Nghị quyết  quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu thể thao các cấp, đội tuyển thể thao cấp huyện của tỉnh Bến Tre.

Các đại biểu dự họp tập trung phân tích, đánh giá sâu về tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, điều hành lĩnh vực văn hóa - xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đa số chỉ tiêu về văn hóa - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh thành chương trình, kế hoạch và triển khai, quán triệt đến các ngành, các cấp để tổ chức thực hiện; kịp thời tham mưu ban hành nhiều nghị quyết về chính sách trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phối hợp tốt với các cơ quan để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội, đảm bảo môi trường sống ổn định cho nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính quyền.

Đối với những khó khăn, hạn chế, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm một số vấn đề: Chất lượng đào tạo nghề có mặt chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; đội ngũ y, bác sĩ còn thiếu, trang thiết bị y tế ở một số trạm y tế vẫn còn thiếu; công tác bảo tồn, khai thác và phát huy các di tích văn hóa, lịch sử, nhất là sự gắn kết trong phát triển du lịch còn hạn chế,...

Từ những hạn chế trên, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồn nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần quan tâm một số nội dung trong thời gian tới: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có giải pháp khắc phục những hạn chế qua kiến nghị sau giám sát, khảo sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi trình các nội dung tại các kỳ họp. Thường xuyên kiểm tra, rà soát tính hiệu quả của các cơ chế, chính sách trong các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành, để kịp thời tham mưu đề xuất trình Hội đồng nhân dân tỉnh những nội dung không còn phù hợp hoặc chính sách không phát huy hiệu quả. Quan tâm triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025 mà Ban đã đề xuất, kiến nghị trong Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với Nghị quyết  quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu thể thao các cấp, đội tuyển thể thao cấp huyện của tỉnh Bến Tre, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua./.