Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Ngày đăng bài: 01/03/2021 | Tác giả: Sơn Nam

Khu di tích Cây Da đôi được xây dựng mới khang trang

Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do ông Đặng Ngọc Anh, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, các phòng, ban thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tổng thể xây dựng và trùng tu, tôn tạo hệ thống tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và kết quả thực hiện các kiến nghị của Ban Văn hóa – Xã hội qua giám sát năm 2019 đối với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Tri.

Trước khi làm việc với UBND huyện Ba Tri, Đoàn đến khảo sát thực tế các công trình: Bia lưu niệm Cây Đa đôi (xã Tân Xuân); Khu di tích Phan Thanh Giản và Võ Trường Toản (xã Bảo Thạnh); Tượng đài chiến thắng Đồn Xã Diệu (xã An Hòa Tây); Di tích Đình Phú Lễ (xã Phú Lễ).

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Tri, để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của HĐND và Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện Ba Tri đã xây dựng Kế hoạch số 982/KH-UBND ngày 06/6/2013 bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa huyện Ba Tri từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Trong những năm qua, huyện đã vận động được các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân xây dựng các công trình (công trình xây dựng mới): Đền thờ Tán Kế, xây dựng năm 2018, kinh phí 2,1 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa; Bia Cầu Ngang, xã Bảo Thuận, xây dựng năm 2015, kinh phí 185 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa; Bia Tân An, xã Tân Xuân, xây dựng năm 2020, kinh phí 280 triệu, từ nguồn xã hội hóa và tượng đài chiến thắng Xã Diệu, xã An Hòa Tây xây dựng năm 2017, kinh phí 750 triệu và trùng tu Bia lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu 350 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Hiện nay, UBND huyện đang tiến hành các thủ tục để mở rộng, xây mới di tích Phan Ngọc Tòng, diện tích mở rộng 3.000 m2.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ba Tri hiện có 13 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng (9 di tích cấp tỉnh, 3 di tích cấp quốc gia và 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt). Trong đó, cấp huyện quản lý  01 di tích cấp quốc gia (Đình Phú Lễ), 09 di tích cấp tỉnh: Bia Lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (thị trấn Ba Tri); Miếu cụ Lê Quang Quan - Tán Kế; Đình Phú Ngãi; Bưng Lạc Địa (xã Phú Lễ); Trận đánh Ngã ba Cồn Quy (xã Phú Lễ); Đình Phước Tuy; Chùa Tân Phước (xã Tân Xuân), đền thờ Phan Ngọc Tòng (xã An Hiệp), Thất phủ Võ miếu (chùa Ông). Cấp tỉnh quản lý 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt: Khu mộ và đền thờ Nguyễn Đình Chiểu và 02 di tích cấp quốc gia: Di tích Võ Trường Toản; Cây Da Đôi và Nhà ông Nguyễn Văn Cung. Các di tích bia, tượng do huyện hoặc cơ sở quản lý đều có thành lập Ban bảo vệ trông coi.

 Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh cũng còn một số khó khăn, còn một vài di tích chưa được trùng tu, tôn tạo, ngày càng xuống cấp trầm trọng (di tích Đình Phú Lễ bị mối mọt xâm hại nghiêm trọng), nhưng tỉnh, huyện chưa có kinh phí để sửa chữa, đang chờ nguồn vốn của Trung ương. Việc xây dựng bia tưởng niệm trên địa bàn huyện còn có trường hợp chưa đảm bảo theo đúng quy trình, quy định (không nằm trong quy hoạch của tỉnh).

Ông Đặng Ngọc Anh, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Đặng Ngọc Anh, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà UBND huyện Ba Tri đã lãnh đạo thực hiện đạt được trong thời gian qua. Nhìn chung công tác quản lý các di tích chặt chẽ hơn; mặc dù công tác vận động xã hội hóa để xây dựng, tôn tạo, trùng tu hệ thống bia, tượng đài gặp nhiều khó khăn, nhưng địa phương đã nỗ lực tranh thủ từ các nguồn lực (ngân sách, nhân dân, mạnh thường quân… đóng góp) để từng bước xây dựng mới, trùng tu, tôn tạo các bia, tượng, nhất là khắc phục tốt những hạn chế mà Ban Văn hóa – Xã hội đã chỉ ra sau giám sát năm 2019.

Đối với những kiến nghị của UBND huyện: đề nghị các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện) cần quan tâm phân bổ kinh phí để trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác Di tích nắm vững hơn các quy định về công tác trùng tu, tôn tạo hệ thống tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân và các văn bản pháp luật trong công tác bảo vệ Di tích. Ban Văn hóa – Xã hội ghi nhận và phản ánh đến cấp có thẩm quyền xem xét./.