Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp lệ kỳ tháng 02 năm 2021

Ngày đăng bài: 24/02/2021 | Tác giả: Ngọc Diệu

Ngày 22 tháng 02 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức phiên họp lệ kỳ tháng 02 năm 2021. Chủ trì: ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch HĐND huyện, tham dự họp còn có: Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng hai Ban Hội đồng nhân dân huyện.

Quang cảnh cuộc họp (Ngọc Diệu)

Trong 02 tháng đầu năm 2021, Thường trực và 2 Ban HĐND huyện đã triển khai thực hiện:

Triển khai Hướng dẫn số 624/HD-UBTVQH14 ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp cuối năm 2020, họp Thường trực lệ kỳ tháng 02/2021; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy trình và quy định pháp luật.

Sau khi thảo luận, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong tháng 3 năm 2021:Tổ chức kỳ họp lần thứ 19 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân huyện; Tổ chức họp Thường trực HĐND huyện lệ kỳ tháng 3 năm 2021; tổ chức họp giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quí I/2021; Phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị công tác bầu cử Quốc Hội và HĐND 3 cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương theo quy định pháp luật và tham dự tiếp công dân định kỳ.

Cũng tại phiên họp này Thường trực HĐND huyện thống nhất các nội dung tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân huyện dự kiến tổ chức trong tháng 3/2021./.