Ba Tri: Triển khai kế hoạch giám sát năm 2021

Ngày đăng bài: 22/01/2021 | Tác giả: Long Hà

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát năm 2021. Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cùng với Trưởng, phó 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung giám sát và xây dựng kế hoạch khảo sát, giám sát năm 2021.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Long Hà)

Tại cuộc họp, sau khi nghiên cứu chương trình giám sát năm 2021 và tình hình thực tế của địa phương, các thành viên dự họp đã thống nhất kế hoạch giám sát trong năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện, thời gian tổ chức giám sát từ tháng 07 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021.

Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện sẽ tổ chức giám sát 06 cuộc đối với 06 xã, Thị trấn; Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức giám sát 07 cuộc với 07 đơn vị là các ban, ngành trực thuộc UBND huyện; Ban Pháp chế giám sát 08 cuộc với 8 đơn vị gồm các ngành tư pháp và cơ quan chuyên môn của UBND huyện

Ngoài ra, đối với công tác phúc tra và khảo sát, tùy vào tình hình thực tế ở địa phương và các ý kiến, kiến nghị của cử tri Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện sẽ xây dựng kế hoạch phúc tra và khảo sát cụ thể./.

Các tin khác