Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật an toàn thông tin mạng

Ngày đăng bài: 23/09/2015 | Tác giả: Thùy Trang

Ngày 21 tháng 9 năm 2015, ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật an toàn thông tin mạng. Tham dự Hội nghị có đại diện: Uỷ ban MTTQ VN tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Viễn thông Bến Tre.

Ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị (ảnh: Thùy Trang)

Dự thảo Luật an toàn thông tin mạng lấy ý kiến lần này gồm có 8 Chương, 63 Điều. Các đại biểu tham dự Hội nghị cơ bản thống nhất với nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến đóng góp về các điều, khoản cụ thể của Dự thảo Luật như:

- Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8): có ý kiến đề nghị bổ sung thêm một khoản là khoản 7 vào Điều 8 Dự thảo Luật quy định hành vi cấm đó là: Kinh doanh trên lĩnh vực an toàn thông tin mạng khi chưa được cấp giấy phép.

- Về ứng cứu sự cố an toàn thông tin (Điều 13), ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin quốc gia (Điều 14), nhiệm vụ bảo vệ hệ thống thông tin (Điều 22).

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về "nội dung hoạt động ứng cứu" và "nội dung hoạt động rủi ro" để trên cơ sở đó cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Về quy định chung (Chương I): Có đại biểu đề nghị bổ sung thêm một điều luật quy định về quyền giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và nhân dân về thi hành luật này và pháp luật khác có liên quan.

- Về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ thông tin cá nhân (Điều 20). Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ "đột xuất" vào sau cụm từ "Định kỳ" tại khoản 1, Điều 20. Vì cơ quan quản lý nhà nước không chỉ định kỳ thanh tra, kiểm tra tổ chức xử lý thông tin cá nhân mà còn nên thanh tra, kiểm tra đột xuất có quy định như vậy thì tổ chức xử lý thông tin cá nhân sẽ ý thức hơn trong công việc, hạn chế sự vi phạm.

- Về mật mã dân sự (Chương III): Nhiều ý kiến đề nghị quy định cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh, sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự liên quan đến an toàn thông tin quốc gia thì giao cho Ban Cơ yếu của Chính phủ, các trường hợp khác nên giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông để giải quyết kịp thời hơn. Có ý kiến khác đề nghị giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh, sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự.

- Về cấp giấy phép kinh doanh an toàn thông tin (mục 1, Chương V): Nhiều ý kiến đề nghị giao cho Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép về dịch vụ tư vấn an toàn thông tin sẽ phù hợp hơn. v..v...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Trần Dương Tuấn ghi nhận các ý kiến đóng góp của quý đại biểu, sẽ tổng hợp báo cáo, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.