Thường trực Hội đồng nhân dân huyện: Giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã

Ngày đăng bài: 24/03/2021 | Tác giả: Ngọc Diệu

Sáng 18 tháng 3 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám sát Ủy ban nhân dân xã Phước Long, do ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn; tham dự có: thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Phó Trưởng hai Ban HĐND huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện.

Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng đoàn phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, Đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung về công tác bầu cử tại địa phương. Qua kiểm tra các hồ sơ liên quan nội dung giám sát, nhìn chung xã Phước Long cơ bản triển khai thực hiện các nội dung công việc bầu cử đúng qui định; Ban chỉ đạo bầu cử xã ban hành kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện; dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của luật; tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giới thiệu ứng cử và hồ sơ ứng cử; việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mổi đơn vị bầu cử đúng qui định và đảm bảo tiến độ thời gian theo Luật định.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Phước Long tiếp tục bám sát kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện để thực hiện đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bầu cử; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai công tác bầu cử, tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung còn lại trong công tác bầu cử như: tiến hành điều tra, lập và niêm yết danh sách cử tri; thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử; ….đảm bảo đúng theo kế hoạch và quy định đề ra./.