Ba Tri: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai Thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày đăng bài: 23/03/2021 | Tác giả: Long Hà

Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Tri đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị gồm: Các thành viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các thành viên trong Ủy ban bầu cử cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị (ảnh: Long Hà)

Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã báo cáo tình hình và kết quả giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; Ủy ban MTTQ huyện thông qua các tiểu chuẩn đại biểu HĐND và thông báo kết quả điều chỉnh của HĐND huyện về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Hội nghị thảo luận và thống nhất 100% biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 60 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

- Khối Đảng: 11 người.

- Khối Mặt trận: 3 người.

- Khối Đoàn thể: 6 người.

- Khối Nhà nước: 11 người.

- Khối Nội chính, lực lượng vũ trang: 4 người.

- Khối Đơn vị sự nghiệp: 3 người.

- Khối kinh tế - doanh nghiệp - nông dân: 4 người.

- Khối tổ chức xã hội: 1 người.

- Khối Tôn giáo: 3 người.

- Khối cấp xã: 14 người.

Trong đó, cơ cấu kết hợp:

          - Đại biểu nữ: 24 đại biểu, đạt tỷ lệ ( 24/60) 40%.

          - Đại biểu dưới 40 tuổi: 20 đại biểu, đạt tỷ lệ ( 20/60) 33,33%.

          - Đại biểu người ngoài Đảng: 06 đại biểu, đạt tỷ lệ (06/60) 10%.

          - Đại biểu tái cử: 19 đại biểu, đạt tỷ lệ ( 19/40) 47,5%.

Các tin khác