Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX.

Ngày đăng bài: 17/03/2021 | Tác giả: Trần Thị Nhựt

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp Ban để cho ý kiến thẩm tra tài liệu trình tại Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX. Thành phần tham dự gồm có: Ông Huỳnh Quang Triệu và bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại kỳ họp thứ 20, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công thẩm tra 01 báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 07 dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách: Quy định mức chi phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bến Tre; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2021 và phân bổ danh mục chi tiết nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020; quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu thể thao các cấp, đội tuyển thể thao cấp huyện của tỉnh Bến Tre; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025; chính sách hỗ trợ cho người dân chăm sóc, khôi phục vườn dừa bị ảnh hưởng sau hạn mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tại cuộc họp, thành viên dự họp cơ bản thống nhất nội dung các dự thảo nghị quyết. Về Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ban có một số đánh giá sau:

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp tốt với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuẩn bị tốt tài liệu phục vụ kỳ họp thường lệ, kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; củng cố xây dựng chính quyền địa phương các cấp; hoạch định khá tốt chính sách phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Kinh tế tỉnh nhà tiếp tục phát triển ổn định qua 5 năm 2016-2020, quy mô nền kinh tế nâng lên duy trì được mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách địa phương tăng về quy mô, chi ngân sách địa phương đảm bảo được yêu cầu hoạt động quản lý và đầu tư phát triển. Huy động khá tốt nguồn lực đầu tư xã hội cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế.

Bên cạnh những thành tựu đạt được cũng còn những hạn chế sau: Còn 07 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện không đạt nghị quyết, đó là: tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tổng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ che phủ rừng, xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp và tăng trưởng điện thương phẩm. Tỷ trọng khu vực I còn khá lớn trong cơ cấu kinh tế chung, giá trị tăng thêm nền kinh tế không cao. Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp đạt hiệu quả không cao, chưa tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, sản xuất sạch, liên kết phát triển chuỗi giá trị.

Ban kinh tế - ngân sách có một số kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Tập trung xây dựng hệ thống chính quyền địa phương vững mạnh theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương về cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền ở cơ sở.

- Thực hiện tốt Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 về vai trò của chủ thể được giám sát, nhất là trong việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

- Tăng cường rà soát văn bản quy phạm pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc ban hành văn bản chưa đúng, chưa đảm bảo cơ sở thực hiện và khắc phục tình trạng chậm trình Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết thực hiện nhiệm vụ khung của Trung ương giao./.

Các tin khác