Ba Tri: Thực hiện công tác bầu cử và công bố quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày đăng bài: 12/03/2021 | Tác giả: Long Hà

Ngày 10 tháng 3 năm 2021,  Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri công bố Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc thành lập 07 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri.

- Ban Bầu cử số 01 ( ở đơn vị bầu cử số 01), gồm 02 xã: An Thủy, Tân Thủy.

- Ban Bầu cử số 02 ( ở đơn vị bầu cử số 02), gồm 04 xã: An Hòa Tây, Vĩnh Hòa, Bảo Thạnh, Bảo Thuận.

- Ban Bầu cử số 03 ( ở đơn vị bầu cử số 03), gồm 01 Thị trấn và 03 xã: Thị trấn Ba Tri, An Đức, Vĩnh An, An Bình Tây.

- Ban Bầu cử số 04 ( ở đơn vị bầu cử số 04), gồm 03 xã: Phú Lễ, Phước Ngãi và Tân Xuân.

- Ban Bầu cử số 05 ( ở đơn vị bầu cử số 05), gồm 04 xã:  Mỹ Nhơn, Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Tân Mỹ.

- Ban Bầu cử số 06 ( ở đơn vị bầu cử số 06), gồm 03 xã: An Ngãi Trung, An Phú Trung và Mỹ Thạnh.

- Ban Bầu cử số 07 ( ở đơn vị bầu cử số 07), gồm 03 xã: Tân Hưng, An Ngãi Tây, An Hiệp.

Mỗi Ban bầu cử gồm có 09 thành viên, theo dự kiến ở mỗi đơn vị bầu cử có 08 người tham gia ứng cử bầu lấy 05 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Trước đó, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 -2026 đã thực hiện và hoàn thành một số công việc:

Huyện và cấp xã đã hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử; Ủy ban bầu cử, thành lập các tiểu ban, đơn vị bầu cử, các Ban bầu cử huyện và xã. Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử huyện, xã và phân công nhiệm vụ các thành viên.

Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, cấp huyện thống nhất giới thiệu 61 người ứng cử để bầu 35 đại biểu; cấp xã giới thiệu 1162 người ứng cử để bầu lấy 594 đại biểu. Hiện tại, những người được giới thiệu ứng cử đang thực hiện việc nộp hồ sơ về Ủy ban bầu cử huyện và xã. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2021./.

Các tin khác