Giồng Trôm công bố số lượng đại biểu HĐND huyện, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 11/03/2021 | Tác giả: Diệu Hiền

Ủy ban bầu cử huyện Giồng Trôm vừa thông báo số lượng đại biểu HĐND huyện, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 35 đại biểu. Số đơn vị bầu cử là 14 đơn vị. Cụ thể:

Đơn vị bầu cử số 1: xã Phong Nẫm, được bầu 2 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 2: Xã Lương Hòa, được bầu 2 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 3: gồm 2 xã Lương Quới và Bình Hòa, được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 4: Xã Châu Hòa, được bầu 2 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 5: Xã Châu Bình, được bầu 2 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 6: Thị Trấn Giồng Trôm, được bầu 2 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 7: Xã Bình Thành, được bầu 2 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 8: Xã Tân Thanh, được bầu 2 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 9: gồm 2 xã Hưng Nhượng và Hưng Lễ, được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 10: gồm 2 xã Thạnh Phú Đông và Tân Lợi Thạnh, được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 11: gồm 2 xã Long Mỹ và Tân Hào, được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 12: gồm 2 xã Sơn Phú và Thuận Điền, được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 13: gồm 2 xã Hưng Phong và Phước Long, được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 14: gồm 2 xã Lương Phú và Mỹ Thạnh, được bầu 3 đại biểu./.