Mỏ Cày Bắc: Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát Phòng Nội vụ về công tác tổ chức cán bộ thuộc diện quản lý

Ngày đăng bài: 07/10/2020 | Tác giả: Phương Thảo

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện do ông Phan Trúc Vinh - Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện- làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Văn Đạt - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện Thường trực UBMTTQVN huyện, đại diện Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện, Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch Hội Luật gia huyện cùng tham dự, tổ chức giám sát đối với Phòng Nội vụ về công tác tổ chức cán bộ thuộc diện quản lý, thời gian giám sát từ tháng 01/2020 đến tháng 8/2020.

Qua làm việc, đoàn ghi nhận Phòng Nội vụ thời gian qua tham mưu khá tốt việc thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quản lý; công tác tuyển dụng, xét tuyển; tham mưu thực hiện bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ, công tác đào tạo cán bộ, công chức quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện.

Trong năm 2020, huyện có 86/92 biên chế công chức, 43/47 biên chế đơn vị sự nghiệp, chưa tuyển dụng công chức, viên chức mới, không có trường hợp hợp đồng đối với công chức, viên chức ngành huyện; cấp xã còn 04 trường hợp công chức đang hợp đồng.

Sau Đại hội đã sắp xếp các chức danh lãnh đạo ngành huyện đúng theo Đề án số 04-ĐA/HU, ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Huyện ủy; cấp xã đã sắp xếp cán bộ, công chức 11/13 xã.

Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo, công chức Phòng Nội vụ (Ảnh: Phương Thảo)

Bên cạnh kết quả đạt được, phòng còn một số hạn chế như: chậm tổ chức xét tuyển một số trường hợp công chức cấp xã không phải qua thi tuyển; chưa đánh giá hiệu quả của công tác điều động công chức cấp xã.

Kết luận buổi giám sát, ông Phan Trúc Vinh -Trưởng đoàn đề nghị phòng Nội vụ sớm khắc phục các trường hợp chưa được xét tuyển không phải qua thi tuyển đúng theo quy định; xem xét đánh giá hiệu quả các trường hợp điều động công chức cấp xã để có giải pháp thực hiện trong thời gian tới; kịp thời bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng thủ tục, quy trình; thực hiện công tác cán bộ phải đảm bảo quy trình đúng theo quy định; tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã sau đại hội; về công tác đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với chức danh quy hoạch. Sắp xếp, bố trí theo biên chế được duyệt gắn với đề án tinh giảm biên chế, xây dựng kế hoạch điều động công chức cấp xã ở các vị trí kế toán, địa chính – xây dựng, tư pháp – hộ tịch không là người địa phương theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ./.