Cơ chế để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh được nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm

Ngày đăng bài: 01/10/2020 | Tác giả: Tôn Đức Lộc

Ông Huỳnh Quang Triệu - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận phiên giải trình (ảnh: Hữu Hiệp)

Chiều ngày 30/9/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình về cơ chế để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Ông Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân nhân tỉnh và bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên giải trình. Tham dự phiên giải trình có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện một số lãnh đạo ngành tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre.

Đại biểu tham dự phiên giải trình đã đặt nhiều câu hỏi về cơ chế để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Nội dung câu hỏi là những vấn đề mà bà con cử tri rất quan tâm. Các câu hỏi của đại biểu đặt ra đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành báo cáo, giải trình ngắn gọn, đi vào trọng tâm, trọng điểm, đồng thời đề ra các biện, giải pháp giải quyết các vấn đề còn vướng mắc để Thường trực, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Phát biểu kết luận phiên giải trình, ông Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định phiên giải trình do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đã hoàn thành kế hoạch đề ra, các đại biểu đã thẳng thắn nêu vấn đề, tranh luận xoay quanh chủ đề phiên giải trình. Hoạt động giải trình là một kênh giám sát của Hội đồng nhân dân, đã làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, đánh giá đúng thực trạng việc khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Về cơ chế để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa.

Trong thời gian qua, các cơ quan quản lý Nhà nước rất quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên. Tuy nhiên chúng ta cũng còn những hạn chế trong việc sử dụng, phát huy các thiết chế văn hóa - thể thao đã được đầu tư: ở một số nơi nhiều thiết chế văn hóa - thể thao xuống cấp; hoạt động của các nhà văn hóa – khu thể thao ấp, Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng hoạt động chưa được quan tâm thường xuyên.v.v… Thường trực Hội đồng nhân tỉnh lưu ý những vấn đề cần tập trung cho thời gian tới:

- Các đơn vị sự nghiệp công (Trung tâm văn hóa – thể thao và truyền thanh cấp huyện, Trung tâm văn hóa tỉnh), cần phát huy tốt hơn nữa cơ sở vật chất được ngân sách đầu tư, khi cho thuê cơ sở hoạt động dịch vụ lâu dài phải lập Đề án và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để nhằm phát huy, khai thác cơ sở vật chất được đầu tư.

- Do Nhà văn hóa - khu thể thao ấp, Trung tâm văn hóa - thể thao xã không là đơn vị sự nghiệp công, Nhà nước sẽ tiếp tục dành kinh phí đầu tư phục vụ hoạt động cộng đồng, thu hút người dân vào tham gia sinh hoạt, hoạt động hết công năng của cơ sở vật chất hiện có. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, tăng cường kiểm tra, nâng trách nhiệm các Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa – khu thể thao ấp, Ban Giám đốc các Trung tâm văn hóa – thể thao xã; có kế hoạch hoạt động cụ thể định kỳ; chịu trách nhiệm sử dụng, bảo quản tốt tài sản được trang cấp; Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức các hoạt động hội diễn, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để tạo điều kiện cho cơ sở (ấp, xã) tham gia; gắn với thi đua, nhân rộng các mô hình Nhà văn hóa - khu thể thao ấp, Trung tâm văn hóa – thể thao xã hoạt động hiệu quả.

- Để thực hiện chỉ tiêu đề ra tại Quyết định 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030, đề nghị: Ngành văn hóa cần chủ động tham mưu, quy hoạch trong xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở (Nhà văn hóa – khu thể thao ấp, Trung tâm văn hóa - thể thao xã), phân kỳ đầu tư kết hợp với mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới; UBND tỉnh có kế hoạch cân đối kinh phí, quỹ đất công để đầu tư Nhà văn hóa Lao động cho một số huyện, Cung văn hóa Lao động cấp tỉnh đến 2025 phục vụ cho hoạt động, sinh hoạt của công nhân, viên chức và người lao động trên điạ bàn. Đề nghị Liên Đoàn Lao động tỉnh tranh thủ thêm nguồn kinh phí từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non trên điạ bàn tỉnh.

Qua thảo luận, vấn đề vướng mắc lớn trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục mầm non là chưa có quỹ đất sạch, chưa có quy hoạch chi tiết quỹ đất cho giáo dục để mời gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa, dẫn đến nhà đầu tư không thực hiện được dự án; vấn đề thiếu giáo viên dù đã có nỗ lực phối hợp từ Sở Nội vụ với Sở Giáo dục và Đào tạo, nhưng “cung” từ đào tạo đã không đáp ứng “cầu” bức bách từ xã hội và quy định mới từ ngành trung ương (tỷ lệ 2,2 giáo viên/nhóm lớp) là thách thức cho công tác đào tạo trong thời gian tới; còn nhiều văn bản, kế hoạch đã ban hành nhưng chưa được triển khai hết về xã hội hóa trong giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị: 

 - Giai đoạn 2021 - 2025: Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố về quy hoạch đất sạch cho giáo dục mời gọi đầu tư trường, nhóm trẻ tư thục, dân lập (có địa chỉ, có quỹ đất công cụ thể). Trong đó đặc biệt quan tâm trường, nhóm trẻ tư thục, dân lập tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, các trung tâm đô thị.

Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên điạ bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thành phố tập trung lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo đúng quy định.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát quy hoạch ngành (trường lớp mầm non, tiểu học, THCS, THPT) để phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, từ đó có cơ sở mời gọi đầu tư xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục. Đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố lưu ý trong giám sát việc thực hiện quy hoạch đất đai trên điạ bàn.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu các quy định mới của trung ương và các văn bản luật tham mưu UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện, bổ sung Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về việc quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, để giải quyết kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mời gọi xã hội hóa trên các lĩnh vực. 

- Vấn đề thiếu giáo viên bậc học mầm non, thống nhất với các giải pháp, đề xuất từ Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Để giải quyết khó khăn thời gian qua, đề nghị Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non. Mặt khác, ngành giáo dục cần liên kết với các trường đại học để đào tạo giáo viên mầm non.

 - UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp cùng các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Nội vụ; UBND các huyện, thành phố kiểm tra tiến độ triển khai Kế hoạch số 5742/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về xã hội hóa đầu tư phát triển giáo dục mầm non trên điạ bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025, để sau năm 2020, sau phiên giải trình này, các ngành kiểm điểm lại kết quả thực hiện kế hoạch đã để ra.

Giao Văn phòng HĐND tỉnh có thông báo kết luận, để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri toàn tỉnh có điều kiện theo dõi, giám sát việc thực thi trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ngành trong từng vấn đề đã trao đổi; giao các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện./.

            (Sơn Nam)