Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 29/09/2020 | Tác giả: Mỹ Phương

Trong tháng 9 năm 2020, Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Đặng Ngọc Anh, Trưởng Ban văn hóa - xã hội làm trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trường Chính trị tỉnh; giám sát Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Mỹ Phương

Qua giám sát, Đoàn giám sát đánh giá Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hàng năm, các đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện đạt chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng đã đề ra. Các chế độ cho giảng viên và học viên được thực hiện theo quy định. Đặc biệt, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã thực hiện tốt việc tự chủ tài chính theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập. Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương trong giảng dạy và học tập. Đến thời điểm giám sát, một số chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng đạt và vượt so với Kế hoạch số 4021/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện tại, cơ sở vật chất của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã xuống cấp, chưa đảm bảo nhu cầu giảng dạy và học tập; nhân sự lãnh đạo, quản lý của đơn vị còn thiếu. Do vậy, trong điều kiện khó khăn hiện tại, đơn vị khó có thể cạnh tranh với một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới, nhất là việc bồi dưỡng về ngoại ngữ và tin học. Đội ngũ giảng viên của Trường Chính trị tỉnh chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng để đáp ứng các tiêu chí của Trường Chính trị chuẩn. Một số chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng đạt thấp so với Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra; chưa thực hiện việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo quy định Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực theo ngành, lĩnh vực của tỉnh.

Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế trên là do việc đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất và củng cố nhân sự lãnh đạo, quản lý của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh chưa được quan tâm đúng mức nên hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị gặp nhiều khó khăn trong điều kiện phải thực hiện tự chủ tài chính. Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính nên kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng còn hạn hẹp so với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hiện nay của các cơ quan, đơn vị. Công tác phối hợp trong việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng có mặt chưa chặt chẽ; một vài cơ quan, đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chưa sát với nhu cầu thực tế nên việc cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra hoặc không đảm bảo chỉ tiêu Sở Nội vụ giao.

Để việc quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được thống nhất và chặt chẽ trong thời gian tới, Đoàn giám sát kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu phối hợp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức họp giao ban định kỳ (6 tháng hoặc cuối năm) giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm trao đổi thông tin và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 4021/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh để rút kinh nghiệm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhiệm kỳ tới; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng theo Thông tư 10/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo phân bổ hợp lý nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; trong điều kiện cân đối kinh phí của tỉnh, nên nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ, thu hút người học trong thời gian tới; tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy trình tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; mạnh dạn đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của bộ ngành trung ương) trong chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng, hoàn thiện định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng ngành, lĩnh vực làm cơ sở để ban hành “giá dịch vụ sự nghiệp công” trong đào tạo, để giúp các đơn vị có nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức, viên chức đặt hàng theo giá dịch vụ, nhằm quản lý tốt kinh phí đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành sắp xếp, củng cố nhân sự lãnh đạo, quản lý của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; thường xuyên theo dõi và định hướng hoạt động của đơn vị để sớm khắc phục các khó khăn hiện tại; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị trực thuộc, nhất là việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo, bồi dưỡng để kịp thời uốn nắn và giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc; quan tâm phối hợp với các ngành liên quan thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh sớm củng cố nhân sự theo đề án vị trí việc làm của đơn vị; đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất có tập trung; quan tâm công tác truyền thông quảng bá trong tuyển sinh, chú trọng chất lượng đào tạo; xây dựng lại mối liên kết trong đào tạo của Trung tâm với các trường đại học.

Trường Chính trị tỉnh quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, giảng viên, trong điều kiện khó khăn về kinh phí nên ưu tiên đào tạo theo quy hoạch và kế hoạch hàng năm./.