Đoàn giám sát HĐND huyện Giồng Trôm giám sát việc thực hiện công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Ngày đăng bài: 15/09/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Trong các ngày 18 tháng 8 và ngày 09 tháng 9 năm 2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện do ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát và thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện; thành phần tham dự còn có: Ông Lê Văn Nhân, Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ Thi hành án dân sự huyện, các đại biểu HĐND huyện là thành viên Đoàn giám sát, lãnh đạo VKSND huyện, lãnh đạo UBMTTQVN huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Quang cảnh buổi giám sát (ảnh: Ngọc Diệu)

Kết quả thực hiện công tác THADS từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020 tại huyện Giồng Trôm:

- Về việc: Tổng thụ lý:  3.933 việc án, đã đình chỉ thi hành án 74 việc, ủy thác thi hành án 35 việc, số phải thi hành án là 3.824 việc (trong đó kết quả phân loại số việc án có điều kiện thi hành là 3.229 việc, tỷ lệ 84,4% trong tổng số việc án phải thi hành và số chưa có điều kiện thi hành là 595 việc, chiếm tỷ lệ 15,6%). Kết quả thực hiện đến thời điểm giám sát: đã thi hành xong 2.336 việc, số còn lại đang tiếp tục giải quyết là 1.488 việc (trong đó số có điều kiện là 893 việc và chưa điều kiện là 595 việc).

- Về tiền: Tổng số tiền thụ lý:176.445.285.367 đồng, đã đình chỉ 11.144.569.952 đồng, ủy thác 586.133.800 đồng, số còn lại phải thi hành là 164.714.581.615 đồng (trong đó số có điều kiện thi hành là 118.583.403.615 đồng, tỷ lệ 72% trong tổng số tiền phải thi hành; số chưa điều kiện là 46.131.178.000 đồng, chiếm tỷ lệ 28%). Kết quả đã thi hành xong số tiền 55.140.248.615 đồng, số còn lại đang tiếp tục giải quyết là 109.574.333.000 đồng (trong đó: có điều kiện là 63.443.155.000 đồng và chưa có điều kiện là 46.131.178.000 đồng).

Các việc án chưa có điều kiện thi hành chiếm tỷ lệ 15,6% về việc và 28% về tiền so với tổng số việc án và tiền phải thi hành án, tập trung chủ yếu tập trung án dân sự với số tiền phải thi hành án lớn, số việc án có phần dân sự trong bản án hình sự đối tượng phải thi hành án đang chấp hành án không có tài sản thi hành án, án hôn nhân gia đình, án kinh doanh thương mại,…

- Kết quả thực hiện cưỡng chế thi hành án: đã phối hợp với các cơ quan có liên quan áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án 44 trường hợp, đã tiến hành cưỡng chế xong 34 trường hợp còn lại 10 trường hợp.

- Kết quả thi hành việc án liên quan đến tín dụng, ngân hàng được đơn vị tập trung tổ chức thực hiện, đã giải quyết được 13/47 việc, thu được số tiền là  4.111.782.753 đồng.

- Tổng số việc án, số tiền có điều kiện thi hành nhưng trên 01 năm chưa thi hành xong: 276 việc, số tiền là 29.496.093.794 đồng, kết quả đã thi hành được: 23 việc, số tiền 3.107.203.228 đồng, số còn phải thi hành là 253 việc và số tiền 26.388.890.566 đồng.

- Trong kỳ đã hoàn trả dự phí cho đương sự là 2.596.445.593 đồng; về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, số việc phải giải quyết là  2.237 việc, tương ứng với số tiền là  6.149.664.386 đồng. Kết quả: đã giải quyết được 1.862 việc, thu được số tiền là  2.761.480.708 đồng, đạt tỷ lệ  83,23 % về việc, 44,90 % về tiền.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên, Trưởng đoàn giám sát kết luận như sau:

- Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện có sự quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện tương đối tốt hoạt động thi hành án dân sự tại địa phương. Ban Chỉ đạo THADS huyện từng lúc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, có kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động THADS. Cơ quan Thi hành án dân sự huyện có xây dựng và thực hiện tương đối chặt chẽ, kịp thời quy chế phối hợp liên ngành với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác thi hành án dân sự. Có quan tâm phối hợp với UBND các xã, thị trấn liên quan đến công tác thi hành án dân sự để xác minh, xác minh lại điều kiện thi hành án và công khai kết quả xác minh các trường hợp không có điều kiện thi hành án theo quy định pháp luật.

- Chấp hành viên có tinh thần trách nhiệm, chấp hành sự phân công, quan tâm, tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ; trong quá trình thực hiện có phối hợp các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn giải quyết công việc tương đối kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục:

- Trong tổ chức thực hiện công tác THADS còn tập trung giải quyết án mới dễ thực hiện; chưa giải quyết dứt điểm các án tồn đọng; số việc án, tiền đang phải tổ chức thi hành tồn cao.

- Chưa thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong xác minh, xác minh lại điều kiện THA; chưa thực hiện đúng qui định về công khai kết quả xác minh điều kiện THA; trong phối hợp các ngành tổ chức cưỡng chế THA còn chưa chủ động, chưa thực hiện đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận (ảnh: Ngọc Diệu)

Kết thúc buổi giám sát ông Nguyễn Văn Đức UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng đoàn giám sát đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

- Quan tâm thực hiên tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho CBCC, chấp hành viên. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đảm bảo sâu, rộng, thường xuyên, kịp thời các quy định của pháp luật liên quan đến công tác THADS đến tận người dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn như quyết định thi hành án, xác minh, xác minh lại điều kiện, phân loại thi hành án,…để kịp thời đôn đốc nhắc nhỡ thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ, việc đảm bảo tính chính xác, khách quan, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Chủ động tham mưu BCĐ THADS huyện chỉ đạo giải quyết những vụ việc lớn, phức tạp, tồn động kéo dài. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan.

- Quan tâm tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc án, việc tiền kéo dài trên 01 năm chưa thi hành xong để tạo lòng tin trong nhân dân.

- Thực hiện tốt quy chế tiếp công dân, thường xuyên theo dõi, nhắc nhỡ cán bộ, công chức, chấp hành viên thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quan tâm đến hướng dẫn, giải thích cho người dân hiểu; trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo thực hiện đúng qui trình và đúng theo quy định./.