Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm giám sát tiến độ triển khai các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách huyện trên địa bàn huyện Giồng Trôm giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng bài: 04/08/2020 | Tác giả: Minh Triết

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, vào ngày 15 tháng 7 năm 2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm đã giám sát Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Giồng Trôm về tiến độ triển khai các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách huyện trên địa bàn huyện Giồng Trôm giai đoạn 2018-2020. Đoàn giám sát do bà Nguyễn Trúc Hạnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia Đoàn giám sát có đại diện các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm.

Đoàn khảo sát thực tế tại công trình. Ảnh: Minh Triết

Tiến độ triển khai các công trình được giám sát:

Trong giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn huyện Giồng Trôm có 60 công trình, dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện. Tổng mức đầu tư các công trình là 200.714 triệu đồng, tổng kế hoạch vốn được phân bổ từ ngân sách huyện là 75.546 triệu đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh, ngân sách xã, Nhân dân đóng góp và vốn huy động hợp pháp khác. Trong đó, hoàn thành, đưa vào sử dụng 43 công trình; xây dựng chuyển tiếp 01 công trình, giải ngân đạt tỷ lệ 54% so với kế hoạch vốn được phân bổ; khởi công mới 16 công trình, giải ngân đạt tỷ lệ 50% so với kế hoạch vốn được phân bổ.

Có 04/60 công trình thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện, trong đó bàn giao mặt bằng 02 công trình, đang thực hiện thủ tục thông báo thu hồi đất 01 công trình và xem xét phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 01 công trình.

Qua khảo sát thực tế một số công trình và làm việc trực tiếp với các cơ quan chịu sự giám sát, Đoàn giám sát đánh giá, các thủ tục phân bổ kế hoạch vốn, triển khai xây dựng và quyết toán, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đối với các công trình có sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách huyện giai đoạn 2018-2020 được thực hiện theo quy định của pháp luật, góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật của huyện, phát huy hiệu quả sử dụng. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, trên địa bàn huyện không còn tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong Nhân dân và trong ngân sách cấp huyện, xã.

Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của xã nông thôn mới được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2020.

Hầu hết các dự án được giám sát thuộc lĩnh vực giao thông nông thôn, gắn với triển khai tiêu chí giao thông của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án số 3333/ĐA-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018-2020. Nhân dân trên địa bàn các xã nông thôn mới hưởng ứng, đóng góp, tham gia xây dựng công trình giao thông nông thôn bằng nhiều hình thức (đất đai, hoa màu, tiền mặt, ngày công); phương thức thi công các công trình do người dân làm chủ đầu tư, hiệu quả và chất lượng công trình đạt tốt, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trình tự lập, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện tuân thủ các quy định của pháp luật, đạt được hiệu quả bước đầu.

Tuy nhiên, tổng kế hoạch vốn kéo dài sang năm sau khá lớn (kế hoạch vốn của năm 2018 kéo dài sang năm 2019 là 3 tỷ đồng, của năm 2019 sang năm 2020 là 21 tỷ đồng) cho thấy chủ đầu tư sử dụng chưa  hiệu quả nguồn vốn được phân bổ. Công tác giải phóng mặt bằng một vài công trình còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện công trình. Còn trường hợp khiếu nại về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Còn trường hợp thiết kế không đúng định vị mặt bằng và thường bổ sung, điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh hạng mục xây dựng.

Kiến nghị của Đoàn giám sát:

Đoàn giám sát làm việc với các cơ quan có liên quan. Ảnh: Minh Triết

Đối với Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm: Chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có sử dụng vốn ngân sách huyện, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, hạn chế đến mức thấp nhất việc kéo dài vốn kế hoạch đầu tư công sang năm sau. Chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Giồng Trôm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện vốn đầu tư đúng theo quy định của Luật Đầu tư công và quy định của pháp luật liên quan; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, từ việc quyết định chủ trương đầu tư, khảo sát, thiết kế, thẩm định - phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện lựa chọn nhà thầu,… đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công; khắc phục việc điều chỉnh thiết kế xây dựng do nguyên nhân chủ quan, việc nghiệm thu quyết toán thừa khối lượng, việc chất lượng xây dựng công trình không theo chuẩn thiết kế, gây lãng phí.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, kết hợp vận động để Nhân dân ủng hộ chủ trương xây dựng các công trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Chỉ đạo việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo các quy định hiện hành. Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc thu hồi đất, đồng thời, có giải pháp nâng cao năng lực giám sát cộng đồng của người dân.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Giồng Trôm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Giồng Trôm và các cơ quan có liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, đảo đảm thực hiện kịp thời, đúng thời hạn các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền./.