Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thu, chi ngân sách nhà nước và kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trong 06 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng bài: 17/06/2020 | Tác giả: Minh Triết

Vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công trong 06 tháng đầu năm 2020. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng đoàn.

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách trong 06 tháng đầu năm 2020

Theo báo cáo của Sở Tài chính tại buổi làm việc, ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 06 tháng đầu năm 2020 là 2.466 tỷ đồng, đạt 51% dự toán trung ương giao và 49,3% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 93,3% so với cùng kỳ. Có 05/15 khoản thu ước đạt khá so với tiến độ dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, gồm: thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (59,1%); thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100,5%); thu tiền sử dụng đất (61,9%); thu từ xổ số kiến thiết (57,2%); thu cổ tức, lợi nhuận được chia (82,9%). Có 10/15 khoản thu đạt thấp hoặc chưa đạt theo tiến độ dự toán, gồm: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương (49,3%); thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh (38,5%); thu lệ phí trước bạ (40,3%); thuế thu nhập cá nhân (49,2%); thuế bảo vệ môi trường (47,5%); phí, lệ phí (48%); thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (30,6%); thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác (48,6%); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (28,2%); và thu khác ngân sách (35,8%).

Ước tổng chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2020 đạt 4.223,3 tỷ đồng, bằng 41% dự toán tỉnh giao, tăng 119,6% so cùng kỳ. Chi thường xuyên ước đạt 3.067 tỷ đồng, đạt 47,1% dự toán. Các khoản chi thường xuyên đạt tiến độ gồm có: sự nghiệp y tế (65%), sự nghiệp khoa học và công nghệ (72%), sự nghiệp bảo đảm xã hội (127,8%), quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể (50,7%), an ninh quốc phòng (57,2%). Chi sự nghiệp kinh tế, văn hóa - thông tin, giáo dục - đào tạo đạt rất thấp. Chi đầu tư phát triển ước đạt 1.155 tỷ đồng, đạt 32,7% dự toán, chủ yếu chi cho thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành trong năm 2019 chuyển sang, các dự án đầu tư mới năm 2020 còn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Nguyên nhân chính là do hạn, mặn và dịch Covid 19. Chi dự phòng ngân sách đạt 147,1 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán giao, chủ yếu chi cho dịch tả lợn châu Phi, dịch bệnh Covid 19 và phòng chống hạn, mặn. Dự phòng ngân sách không đảm bảo chi cho yêu cầu phòng chống thiên tai, dịch bệnh năm 2020.

Đoàn giám sát đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách nhà nước xấp xỉ đạt tiến độ dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, ổn định được nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, nguồn thu từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt thấp, chỉ bằng 38,5% dự toán địa phương và bằng 81,4% so cùng kỳ, cho thấy tình hình kinh tế của tỉnh qua 06 tháng đầu năm có dấu hiệu tăng trưởng không tốt. Việc quản lý thu chi ngân sách địa phương qua giám sát thấy còn nhiều hạn chế: Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là cấp xã, chưa quan tâm đến việc quản lý, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, còn để thất thoát nguồn thu từ sử dụng đất rất lớn (do chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất trái phép); bị thất thoát nguồn thu khác ngân sách do quản lý nhà nước lỏng lẻo; nợ thuế còn cao; Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn yếu kém; cơ chế khoán doanh thu, tự khai báo thuế, tự chịu trách nhiệm còn khoảng hở, dẫn đến thất thoát nguồn thu thuế.

Kết quả thực hiện về kế hoạch vốn đầu tư công trong 06 tháng đầu năm 2020

Tổng vốn đầu tư phát triển do địa phương quản lý thuộc ngân sách nhà nước năm 2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 4.121,792 tỷ đồng; vốn Trung ương bổ sung (vốn dự phòng ngân sách trung ương) cho dự án sạt lở bờ sông tỉnh Bến Tre là 105 tỷ đồng; vốn kéo dài năm 2019 chuyển sang là 665, 245 tỷ đồng. Ước kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh giao đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 là 1.230 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch. Vốn giải ngân chủ yếu chi thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản năm 2019 chuyển sang; hầu hết dự án đầu tư mới năm 2020 còn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Đoàn giám sát đánh giá, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020 cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện; các sở, ngành, ban quản lý dự án cấp tỉnh và cấp huyện, chủ đầu tư có tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tuy nhiên, việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 và vốn kéo dài từ năm 2019 chuyển sang còn rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của hạn, mặn và dịch Covid 19; công tác giải phóng mặt bằng rất chậm do nhiều khó khăn về cơ chế, thủ tục; người dân chưa đồng tình cao về giá đất, giá đền bù công trình.

Kiến nghị của Ban kinh tế - ngân sách

Bên cạnh thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp do các cơ quan có liên quan đề ra tại buổi giám sát, Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan cần quan tâm thực hiện thêm một số yêu cầu, để thực hiện đạt các mục tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2020, cụ thể:

Trên lĩnh vực thu ngân sách, tỉnh cần có giải pháp nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong xử phạt các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực: đất đai, môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng, đô thị,… nhằm ổn định trật tự quản lý và tạo nguồn thu ngân sách. Rà soát, quản lý toàn bộ đất công, đất công ích trên địa bàn, có kế hoạch sử dụng đất có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; xử lý trách nhiệm tài chính đối với các trường hợp vi phạm. Thu đúng, thu đủ phí bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Triển khai nhanh gói mua sắm tập trung hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động các cơ quan nhà nước năm 2020.

Đối với lĩnh vực đầu tư công, cần khẩn trương giao chi tiết 165,1 tỷ đồng vốn Trung ương hỗ trợ; hoàn thành thủ tục vay 300 tỷ đồng nguồn vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước; xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị phối hợp làm chậm tiến độ dự án.

Các tin khác