Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành giám sát xã Tiên Long về công tác cải cách hành chính

Ngày đăng bài: 23/03/2020 | Tác giả: Huy Đức

Ông Phạm Văn Tạo, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện – Trưởng đoàn giám sát phát biểu ý kiến kết thúc buổi giám sát (ảnh: Huy Đức)

Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Tiên Long về công tác cải cách hành chính.  

Tham dự giám sát: Thành viên đoàn giám sát, Thường trực: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và cán bộ, công chức xã.

Năm 2019 đến quý I năm 2020 xã triển khai thực hiện cải cách hành chính, hàng năm có tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân đạt kết quả tốt (năm 2019 đạt tỷ lệ 94,25%) tăng 9,5% so năm 2018. Công tác cải cách thể chế được quan tâm thực hiện, công khai thủ tục hành chính đúng quy định; hàng năm thực hiện công tác rà soát văn bản.

Việc hiện đại hóa nền hành chính được quan tâm, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đội ngũ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trao đổi tài liệu và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice; cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đảm bảo phục vụ và đáp ứng nhu cầu làm việc.

Tuy nhiên còn một số hạn chế như: Còn một ít cán bộ, công chức chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ; việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện; Trang thiết bị phục vụ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chưa đáp ứng công tác cải cách hành chính.

Kết thúc buổi giám sát, Ông Phạm Văn Tạo - Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND xã Tân Thạch tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm công tác cặp nhật, công khai, rà soát và đơn giản hóa thủ tục cải cách hành chính; thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đúng chức năng nhiệm vụ.

Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc; thường xuyên sử dụng thư điện tử trong liên hệ công việc. Đồng thời nâng cao việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành I-Office để trao đổi thông tin./.