News

Chương trình kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Posted date: 03/12/2020| Writter: Văn phòng HĐND tỉnh

Chương trình làm việc tháng 12 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Posted date: 02/12/2020| Writter: Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 49 năm 2020 (từ ngày 30/11/2020 – 06/12/2020)

Posted date: 01/12/2020| Writter: Phó Chánh văn phòng

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc – huyện Chợ Lách họp thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX

Posted date: 30/11/2020| Writter: Trần Thị Nhựt

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm họp thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa IX

Posted date: 27/11/2020| Writter: Minh Triết

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Thành họp thảo luận tài liệu kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh

Posted date: 27/11/2020| Writter: Đặng Thành Minh

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri họp thảo luận tài liệu Kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX.

Posted date: 27/11/2020| Writter: Tôn Đức Lộc

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Bình Đại và thành phố Bến Tre họp thảo luận tài liệu kỳ họp thứ thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh

Posted date: 27/11/2020| Writter: Mỹ Phương

Ba Tri: Họp thông qua các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện

Posted date: 26/11/2020| Writter: Long Hà

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri ở Thạnh Phú

Posted date: 26/11/2020| Writter: Văn Minh