KỲ HỌP HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tài liệu kỳ họp thứ 1 - 2016 Tài liệu kỳ họp thứ 2 -2016
Tài liệu kỳ họp thứ 5

Tài liệu kỳ họp thứ 7

 

                                                           

 

 
 

KỲ HỌP HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016

Tài liệu kỳ họp thứ 5 Tài liệu kỳ họp 6
Tài liệu kỳ họp thứ 7 Tài liệu kỳ họp thứ 8
Tài liệu kỳ họp thứ 9 Tài liệu kỳ họp thứ 10
Tài liệu kỳ họp thứ 11
Tài liệu kỳ họp HĐND 17