KỲ HỌP HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tài liệu kỳ họp thứ 1 - 2016

(Ngày 27/6/2016)

Tài liệu kỳ họp thứ 2 -2016

(Ngày 02-03/8/2016)

(Ngày 06-07/12/2016)

(Ngày 24/3/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 5

(Ngày 17-18/7/2017)

(Ngày 04-05/12/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 7

(Ngày 05-06/7/2018)

(Ngày 05/11/2018)

(Ngày 06-07/12/2018)

(Ngày 09/01/2019)

(Ngày 02-03/7/2019)

(Ngày 18/9/2019)

(Ngày 14/10/2019)

(Ngày 05-06/12/2019)

 

(Ngày .........../2020)

Đại biểu xem "Nội dung, chương trình kỳ họp

thứ 15 tại Hội trường" tại đây.

 

BIỂU QUYẾT 

KỲ HỌP THỨ 15 TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

   
 

KỲ HỌP HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016

Tài liệu kỳ họp thứ 5

(Ngày 07-08/12/2012)

Tài liệu kỳ họp 6

(Ngày 10-11/7/2013)

Tài liệu kỳ họp thứ 7

(Ngày 19/8/2013)

Tài liệu kỳ họp thứ 8

(Ngày 05/12/2013)

Tài liệu kỳ họp thứ 9

(Ngày 04/01/2014)

Tài liệu kỳ họp thứ 10

(Ngày 09-10/7/2014)

Tài liệu kỳ họp thứ 11

(Ngày 03-05/12/2014)

(Ngày 04/02/2015)

(Ngày 22/5/2015)

(Ngày 07-08/7/2015)

Ngày 12/11/2015)

(Ngày 03/04/12/2015)

Tài liệu kỳ họp HĐND 17

(Ngày 30/3/2016)