KỲ HỌP HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Tài liệu kỳ họp thứ 1 - 2016

(Ngày 27/6/2016)

Tài liệu kỳ họp thứ 2 -2016

(Ngày 02-03/8/2016)

(Ngày 06-07/12/2016)

(Ngày 24/3/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 5

(Ngày 17-18/7/2017)

(Ngày 04-05/12/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 7

(Ngày 05-06/7/2018)

(Ngày 05/11/2018)

(Ngày 06-07/12/2018)

(Ngày 09/01/2019)

(Ngày 02-03/7/2019)

(Ngày 18/9/2019)

(Ngày 14/10/2019)

(Ngày 05-06/12/2019)

 

(Ngày 23/4/2020)

(Ngày 06 - 07/7/2020)

                    

            Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

                            (Ngày 28/9/2020)

 
 

KỲ HỌP HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016

Tài liệu kỳ họp thứ 5

(Ngày 07-08/12/2012)

Tài liệu kỳ họp 6

(Ngày 10-11/7/2013)

Tài liệu kỳ họp thứ 7

(Ngày 19/8/2013)

Tài liệu kỳ họp thứ 8

(Ngày 05/12/2013)

Tài liệu kỳ họp thứ 9

(Ngày 04/01/2014)

Tài liệu kỳ họp thứ 10

(Ngày 09-10/7/2014)

Tài liệu kỳ họp thứ 11

(Ngày 03-05/12/2014)

(Ngày 04/02/2015)

(Ngày 22/5/2015)

(Ngày 07-08/7/2015)

Ngày 12/11/2015)

(Ngày 03/04/12/2015)

Tài liệu kỳ họp HĐND 17

(Ngày 30/3/2016)