Skip to main content

Chương trình kỳ họp lần thứ 9 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII Buổi sáng, ngày 04 tháng 01 năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
Kỳ họp lần thứ 9 (Kỳ họp bất thường)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII
Buổi sáng, ngày 04 tháng 01 năm 2014
_________________
 

- Báo cáo số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo và xin thông qua chương trình, nội dung kỳ họp.

- Chào cờ (toàn thể đại biểu hát Quốc ca).

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

- Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tờ trình xin bổ sung vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh năm 2013.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách về nội dung trên.

- Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình các kiến nghị của Ban Kinh tế và Ngân sách.

- Thảo luận.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết về bổ sung vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh năm 2013 và thông qua Nghị quyết.

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.