Skip to main content

Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2013

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH BẾN TRE
BAN THƯỜNG TRỰC

---------------------
SỐ: 233/TB-MTTQ-BTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ------------------------------               
Bến Tre, ngày 08 tháng 11 năm 2013
 
THÔNG BÁO
Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2013
__________________

 

Thực hiện thông báo số: 852/TB-HĐND, ngày 04/11/2013 của TT.HĐND tỉnh về chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 08 - HĐND tỉnh (khóa VIII), thay mặt Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, tôi xin thông báo kết qủa công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2013, đồng thời xin nêu một số ý kiến, kiến nghị với TT.HĐND và UBND tỉnh tại kỳ họp này:

I. Kết qủa công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền:

          Năm 2013, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức thực hiện và hướng dẫn cho Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố và cơ sở triển khai thực hiện các mặt công tác theo chương trình đề ra, kết qủa cụ thể như sau:

1. Công tác tham gia xây dựng pháp luật:

Thực hiện kế hoạch số 317/KH-MTTW-BTT ngày 02/01/2013 Mặt trận Trung ương, kế hoạch của BCĐ tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 157/KH-BTT ngày 23/01/2013 và triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, theo báo cáo Mặt trện Tổ quốc đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên tổ chức với tổng số 1599 cuộc có 58.078 người tham dự, đóng góp 4724 lượt ý kiến; phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức phát phiếu lấy ý kiến nhân dân đến 100% hộ gia đình, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia đóng góp bổ sung, sửa đổi Hiến pháp.

Đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị UBMTTQVN tỉnh mở rộng với 63 đại biểu tham dự, đóng góp 31 lượt ý kiến. Đây là luật sửa đổi, bổ sung được nhân dân rất quan tâm, nhất là về chủ thể sở hữu, về thu hồi đất, về đền bù khi thu hồi đất, về mức hạn điền… Nhiều nội dung góp ý bổ sung sâu sắc được tổng hợp gởi về trung ương.

Ngoài ra, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh; Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia đóng góp ý kiến đối với 29 dự án luật (do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức, nhiều ý kiến đóng góp đã được đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận và tổng hợp gởi về trên để xem xét bổ sung vào các dự thảo luật cho phù hợp và đầy đủ.

Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh tham gia đóng góp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo nghị quyết của HĐND; các chủ trương, chính sách của UBND tỉnh tại các kỳ họp thành viên UBND tỉnh trước khi ban hành.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Trong năm, Ban thường trực UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức 75.365 cuộc sinh hoạt, học tập với 2.682.268 lượt người tham dự nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản của MTTQ cấp trên, trong đó tập trung  tuyên truyền các nội dung chủ yếu tập, như: Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; hình thức và phương pháp để người dân tham gia góp ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật đất đai sửa đổi; tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; tiếp tục tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Thi hành án dân sự; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tố tụng hành chính; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật phòng chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là Nghị định số 71 về xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ … giúp cho người dân nắm chắc quyền và nghĩa vụ của mình, nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các quan hệ xã hội cũng như thực hiện các trình tự, thủ tục trong giải quyết các yêu cầu của mình tại các cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, trong năm 2013, các “nhóm nòng cốt” tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở ấp, khu phố thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt tổ NDTQ cũng đã tuyên truyền đến người dân được 7.745 cuộc với 238.144 lượt người dự. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề đang bức xúc, như: Luật giao thông đường bộ, Luật bảo vệ môi trường, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng, Luật phòng chống lãnh phí….qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư cũng như khiếu kiện vượt cấp về trên.

Mặt trận và đoàn thể các cấp duy trì phối hợp với trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước tỉnh và các chi nhánh, tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động giúp nhân dân thuộc các đối tượng được trợ giúp theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý. Qua trợ giúp pháp lý, giúp cho nhân dân hiểu đúng pháp luật, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công dân.

 Ngoài các hình thức trên, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn tuyên truyền pháp luật thông qua công táctiếp dân, qua tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan, qua công tác hòa giải ở cơ sở. Qua đó giúp nhân dân hiểu đúng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

3. Công tác giám sát:

Công tác giám sát của Mặt trận các cấp trong năm 2013 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, nhất là nâng lên thực hiện tổ chức giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và tham gia phối hợp cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội, TT.HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, VKSND tỉnh. Trong năm đã thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2013, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng UBND huyện thạnh Phú, giám sát UBND huyện Ba Tri về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và dân tộc trong thời gian qua, qua giám sát, nhìn chung các quy đại tại Điều 13 của quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo quyết định số 80 của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm của UBND cấp huyện đều được tổ chức thực hiện tốt, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nhìn chung được thực hiện khá tốt, từng bước đi vào nề nếp và ổn định, việc củng cố, kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ, xây dựng kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm….đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý có hiệu quả, đúng quy định . .tuy nhiên, hình thức công khai trong giám sát đầu tư của cộng đồng chưa phù hợp và rộng rải, thiếu kiểm tra nhắc nhở các chủ đầu tư, nhà thầu, nhà thi công công khai các dự án, công trình để Ban TTND thực hiện chức năng giám sát đầu tư của cộng đồng; chưa đôn đốc, nhắc nhở UBND cấp xã cấp kinh phí cho hoạt động trên theo quy định; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cũng còn những hạn chế nhất định, như nhận thức về về vấn đề tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở một số cán bộ, công chức, viên chức còn bất cập, chưa sâu, sự phối hợp và vai trò tham mưu của các ngành có liên quan chưa kịp thời, còn lúng túng, một số vụ việc phát sinh trong tôn giáo chưa được giải quyết dứt điểm; công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động tôn giáo chưa kịp thời.... Từ những mặt được và chưa được nêu trên, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có thông báo kết quả giám sát và những kiến nghị cụ thể đến UBND huyện Thạnh Phú và Ba Tri để kịp thời chấn chỉnh.

- Tham gia giám sát cùng các Ban của HĐND tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực, như:

+ Tham gia giám sát việc khai thác khoáng sản cát lòng sông ở các huyện Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, công tác quản lý, quy hoạch việc khai thác cát lòng sông ở Sở Tài nguyên và môi trường.

+ Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực Công thương nghiệp tại Sở Công thương, kết quả thực hiện quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tại Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Giám sát công tác công tác tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Châu Thành.

+ Giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2010 – 2015.

+ Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình sách giáo khoa phổ thông.

+ Giám sát hiệu qủa sử dụng vốn trung ương do tỉnh làm chủ đầu tư một số công trình trên địa bàn tỉnh(ở các huyện Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành, Giồng Trôm).

+ Giám sát chuyên đề về công tác giải quyết án và thi hành án dân sự, công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm, công tác bảo đảm ATGT… tại Ban ATGT tỉnh, Văn phòng cơ quan điều tra công an tỉnh,TAND huyện Chợ Lách, Chi cục Thi hành án huyện Thạnh Phú và Cục thi hành án tỉnh…

+ Giám sát tại Sở Tài chính về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2013.

+ Giám sát tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về vie5c thực hiện kế hoạch năm 2013 trên lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

+ Phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, huyện giám sát việc thực hiện các quy định, chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam, các phạm nhân ở Trại giam Châu Bình, trại tạm giam thuộc Công an tỉnh, nhà tạm giữ công an các huyện, thành phố; phúc tra việc chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ ở huyện Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm….

Ngoài ra, trong năm 2013, Ban TTND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cũng đã tham gia giám sát 1469 vụ việc, tập trung các nội dung như: việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc bình xét hộ nghèo, việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; việc quản lý các nguồn qũy do nhân dân đóng góp xây dựng các công trình công cộng tại địa phương, giám sát đầu tư của cộng đồng..vv... Qua giám sát nhìn chung các mặt công tác trên đều được thực hiện tốt, chưa phát hiện sai phạm, tiêu cực, những thiếu sót nhỏ đều được góp ý và khắc phục kịp thời.

Để nâng cao hiệu qủa và chất lượng hoạt động của Ban TTND, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về giám sát thường xuyên của TTND và giám sát đầu tư của cộng đồng cho 1544 thành viên Ban TTND.

+ Tham gia hòa giải thành 2048/2477 vụ các mâu thuẫn trong nhân dân, đạt tỉ lệ 85,2% .

4. Các mặt công tác khác:

Cùng với những mặt công tác thường xuyên, như: tham gia giải quyết khiếu nại; tham gia tiếp dân, tổ chức cho các đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri, xét đưa các đối tượng phạm pháp vào cơ sở giáo dục; tham gia Hội đồng tuyên chọn thẩm phán, kiểm sát viên ….v.v...; trong năm 2013, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà theo nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh, cụ thể:

 - Tiếp tục tham gia và vận động nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong đó phát huy tính dân chủ trực tiếp của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền, trong giám sát cán bộ, Đảng viên, trong việc góp ý kiến để HĐND các cấp xem xét lấy ý kiến tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn, trong xây dựng tính tự quản tại cộng đồng dân cư.

- Thực hiện quyết định số 08/2013/QĐ-UBND  ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh và Sở Nội vụ đã phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung của công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2013 – 2015 theo yêu cầu.

 - Ngoài việc phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, trong năm 2013, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tiếp 34 lượt công dân đến cơ quan để phản ánh, trình bày những vấn đề bức xúc, đã nhận và chuyển 14 đơn, thư khiếu nại đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền, hướng dẫn và trả lại đơn cho đương sự 03 trường hợp.

II. Phản ánh, kiến nghị:

Ngoài những phản ánh và kiến nghị trong thông báo tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm, qua tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và dư luận quần chúng thời gian qua, tại kỳ họp này chúng tôi xin phản ánh và kiến nghị đến UBND tỉnh các vấn đề cụ thể như sau:

1. Đối TT.HĐND:

Cử tri và nhân dân quan tâm và đồng tình cao việc HĐND tỉnh xây dựng chuyên trang tiếng nói người dân trên báo Đồng Khởi. Qua đó nhân dân vừa giám sát, vừa theo dõi việc trả lời và thực hiện những vấn đề nhân dân đưa ra. Đề nghị tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa.

Tăng cường thêm các hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo giới để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cư tri, người dân đa dạng hơn.

Tăng cường giám sát lĩnh vực quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác giảm nghèo, nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

2. Đối với UBND tỉnh:

- Cử tri rất hoan nghênh việc lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh thời gian qua đối với các ngành chức năng đã xem xét giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri đã phản ánh tại kỳ họp trước như: tăng cường kiểm tra xử lý việc khai thác cát lòng sông ở các huyện trên địa bàn tỉnh, vấn đề an toàn và vệ sinh thực phẩm, tăng cường hỗ trợ và rà soát việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực ở cấp huyện, cải tiến công tiếp công dân, công tác cấp quyền sử dụng đất, các thủ tục hành chính, tư pháp, vấn đề ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố giải quyết các nội dung mà Mặt trận phản ánh trong báo cáo dư luận quần chúng thời gian qua.

Tuy nhiên, các nội dung trên vẫn còn vi phạm xảy ra, tình trạng khai thác cát lòng sông trái phép có chiều hướng gia tăng trở lại, nhiều nơi các doanh nghiệp có phép nhưng vẫn tiến hành khai thác trái phép.

- Nhân dân rất lo sợ về vệ sinh an toàn thực phẩm (sử dụng chất cấm để bảo quản thực phẩm, trái cây..), tình hình trộm cắp, cướp giật vẫn còn xảy ra nhiều nơi, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

- Sớm cho nâng cấp việc thu phát sóng truyền hình qua Vinasat để người dân ở nông thôn (sử dụng Ăngten chảo)có thể xem được đài truyền hình Bến Tre.

3. Những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân băn khoăn:

Ngoài các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được HĐND tỉnh tổng hợp, chúng tôi xin nêu thêm một số bức xúc sau:

1. Vì lợi ích kinh tế, hiện nay số hộ dân tự phát đào ao để nuôi tôm thẻ chân trắng đang phát sinh nhiều ở xã Hưng Lễ, Thạnh Phú Đông huyện Giồng Trôm và một số xã ở huyện Bình Đai. Nhân dân rất bức xúc vì về lâu dài số diện tích này sẽ bị nhiễm mặn và ô nhiễm môi trường. Đề nghị các ngành chức năng sớm xem xét có ý kiến.

2. Vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước đang là một vấn đề bức xúc trong nhân dân cần được các cơ quan chức năng quan tâm giai quyết, nhất là nước thải ở các khu công nghiệp, trong chăn nuôi heo ở các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, vấn đề thu gom rác thải ở chợ Mỏ Cày Nam chưa kịp thời gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan.

3. Cử tri đề nghị tỉnh cần quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư xây dựng hệ thống đê bao hoàn chỉnh ở các huyện Châu Thành, Chợ Lách, nhất là ở khu vực cồn vì những tháng cuối năm mưa nhiều kết hợp với triều cương đã gây ngập, tràn đê, vỡ đê ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.

4. Cử tri và nhân dân ở huyện Châu Thành, Thành phố Bến Tre không an tâm đối với các khu nhà trọ, vì những nơi này thường mất ANTT (trộm cắp..)cùng ô nhiễm môi trường và có nguy cơ cháy nổ cao. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, quản lý sinh hoạt đối với các nơi cho thuê nhà trọ.

Trên đây là kết qủa công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2013 và những kiến nghị của Mặt trận với TT.HĐND và UBND tỉnh, xin được trình bày trước kỳ họp để các đại biểu theo dõi, xem xét./.
 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC                     
                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH                               
 
                                                               (đã ký)                                     
 
                                                                 Võ Văn Hoanh