Skip to main content

Chương trình kỳ họp bất thường cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khoá VIII)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
----------------------
 
 
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP BẤT THƯỜNG
Cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch và bầu bổ sung Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh (khoá VIII)
______________________

         

        Chiều ngày 19 tháng 8 năm 2013

        1. Nghi thức và khai mạc:

   - Báo cáo số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.  

   - Chào cờ. (Toàn thể đại biểu dự họp hát Quốc ca).

   - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

        2. Thủ tục cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh:

           2.1. Cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

           2.2. Bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

        3. Bế mạc:

          - Chủ tọa kỳ họp phát biểu bế mạc.

          - Chào cờ bế mạc. (Toàn thể đại biểu hát Quốc ca).