Skip to main content

Thông báo thời gian, nội dung chính tổ chức kỳ họp thứ 6-Hội đồng nhân dân tỉnh.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------------------- 
Số:  384  /TB-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------
Bến Tre, ngày  31    tháng   5   năm 2013
 
THÔNG BÁO
Thời gian, nội dung chính tổ chức kỳ họp thứ 6-Hội đồng nhân dân tỉnh.
________________________

 

Kỳ họp thứ 6-Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp lệ kỳ giữa năm) dự kiến tổ chức 04 ngày, trong đó 01 ngày họp thảo luận tài liệu kỳ họp (từ ngày 20 đến 25 tháng 6 năm 2013), 03 ngày họp toàn thể tại hội trường (từ ngày 10 đến 12 tháng 7 năm 2013). Nội dung kỳ họp thực hiện theo qui định của pháp luật và lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 6-Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, để Đại biểu Hội đồng nhân dân và các sở, ngành, địa phương phối họp thực hiện.

I. Về công tác tiếp xúc cử tri:

 - Căn cứ Điều 39 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Điều 38 đến Điều 46 Quy chế hoạt động HĐND năm 2005.

 - Công tác tiếp xúc cử tri quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương liên quan thực hiện theo kế hoạch tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 6-HĐND tỉnh (Kế hoạch số: 358/KH-HĐND ngày 28 tháng 5 năm 2013).

- Tất cả đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phải sắp xếp thời gian theo sự phân công của Tổ trưởng tổ đại biểu để tiếp xúc đầy đủ, đều khắp theo đơn vị bầu ra mình. Riêng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giữ nhiệm vụ: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có thể chọn địa phương, đơn vị phù hợp để đăng ký, nhưng phải đăng ký trước với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Tổ trưởng tổ đại biểu để phối hợp tổ chức.

II. Thời gian tổ chức kỳ họp:

1. Phiên họp Tổ:

 Tổ đại biểu họp từ ngày 20 đến 25 tháng 6 năm 2013 (01 ngày) để thảo luận các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm (theo kế hoạch số: 327/KH-HĐND ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh, về lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6-HĐND tỉnh khóa VIII đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu) và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Địa điểm, ngày họp do Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chọn và báo về Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh để phục vụ.

Thành phần dự họp các ngành huyện, thành phố do Tổ mời các đại diện: Ban thường trực UBMTTQVN, Thường trực HĐND, UBND, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Nông nghiệp-Phát triển nông thôn (Kinh tế, Quản lý đô thị), Tài nguyên-Môi trường, Văn hóa- Thông tin, Thanh Tra, Y tế, bảo hiểm xã hội huyện, thành phố.

2. Phiên họp chính thức:

 Kỳ họp diễn ra trong 03 ngày, dự kiến từ ngày 10 tháng 7 năm 2013 đến ngày 12 tháng 7 năm 2013 (thứ 4, 5, 6).

Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp quý đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân, các sở, ngành, các Ban Hội đồng nhân dân quan tâm thực hiện đúng tiến độ thời gian và nội dung hoàn thành văn bản kỳ họp thể hiện tại điểm 3.

3. Thời gian gửi văn bản và tổ chức các cuộc họp chuẩn bị kỳ họp:

 Tất cả tài liệu phục vụ kỳ họp được đăng trên trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân, tại địa chỉ http://hdnd.bentre.gov.vn mục kỳ họp thứ 6. Đề nghị quý đại biểu thường xuyên truy cập vào địa chỉ trên để nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến đóng góp cho kỳ họp.

- Chậm nhất ngày 07 tháng 6 năm 2013: các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; thông báo của UBMTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền…; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh gửi đầy đủ đến Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh với 02 hình thức: văn bản giấy và thư điện tử.

- Chậm nhất ngày 15 tháng 6 năm 2013: các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành gửi đến Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ngày 12 tháng 6 năm 2013: Thường trực HĐND tỉnh họp với Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) và Thư  ký Tổ đại biểu để định hướng nội dung thảo luận tài liệu kỳ họp tại tổ.

- Ngày 25 tháng 6 năm 2013 đại diện Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh họp kiểm tra việc chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6-HĐND tỉnh.

- Ngày 03 tháng 7 năm 2013 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gửi bản tổng họp ý kiến cử tri, tổng hợp ý kiến thảo luận tổ đại biểu, và các nội dung chất vấn đến Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình.

- Ngày 05 tháng 7 năm 2013: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp với Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất nội dung giải trình tại kỳ họp.

- Ngày 09 tháng 7 năm 2013: Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các báo cáo giải trình của cử tri, tổ đại biểu và chất vấn đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ngày 25 tháng 7 năm 2013: họp rút kinh nghiệm kỳ họp.

4. Chất vấn và trả lời chất vấn:

4.1 Đại biểu chất vấn:

- Nội dung chất vấn phản ánh đầu đủ những bức xúc, băn khoăn của cử tri về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội địa phương và những vấn đề khác. Xác định rõ đối tượng bị chất vấn là Ủy ban nhân dân tỉnh hay Thủ trưởng các sở, ngành trực tiếp quản lý.

- Câu hỏi chất vấn cần gửi sớm đến Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, để chuyển sớm đối tượng bị chất vấn trả lời nghiêm túc, thời hạn chậm nhất là sau ngày họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp (chậm nhất ngày 26 tháng 6 năm 2013).

4.2 Trả lời chất vấn:

- Chất vấn cơ quan thì Thủ trưởng cơ quan trực tiếp trả lời chất vấn; chất vấn trực tiếp cá nhân thì cá nhân bị chất vấn trực tiếp trả lời.

- Nội dung trả lời chất vấn cần đi vào trọng tâm câu hỏi, thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu, mang tính cầu thị. Thời gian trả lời bằng văn bản gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 09 tháng 7 năm 2013.

III. Nội dung chính kỳ họp:

1.  Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình bày các báo cáo theo qui định của pháp luật vào kỳ họp lệ kỳ HĐND tỉnh giữa năm và trình bày một số đề án, tờ trình để HĐND tỉnh thảo luận, cho ý kiến và ban hành nghị quyết.

2. Các cơ quan tư pháp trình bày các báo cáo về hoạt động của ngành.

3. Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo:

- Về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2013, những kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh.

- Báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban MTTQVN tỉnh (nếu có).

4. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh việc lấy phiếu tín nhiệm (theo kế hoạch số: 327/KH-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh):

4.1 Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6-HĐND tỉnh gồm.

a. Đối với HĐND tỉnh:

- Chủ tịch HĐND tỉnh (ông Võ Thành Hạo);

- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (ông Nguyễn Hữu Phước), Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh (ông Đỗ Minh Đức);

- Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách (ông Trần Công Danh), Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (ông Lê Văn Em), Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (ông Lê Văn Mười).

b. Đối với UBND tỉnh:

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (03 vị: ông Cao Văn Trọng, ông Trương Văn Nghĩa, ông Trần Anh Tuấn); các Ủy viên của UBND tỉnh Gồm 03 vị: Giám đốc Công An tỉnh (ông Hồ Quốc Việt), Chánh Văn phòng UBND tỉnh (ông Đoàn Công Dũng), Giám đốc Sở Tài chính (ông Lê Phi Bằng).

- Riêng Chủ tịch UBND tỉnh (ông Nguyễn Văn Hiếu) do chuyển công tác về Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 02 tháng 3 năm 2013, Giám đốc Sở Nội vụ-Ủy viên UBND tỉnh (ông Lê Vĩnh Bình) chuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy ngày 01 tháng 02 năm 2013 và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh-Ủy viên UBND tỉnh (ông Nguyễn Hữu Tín) bầu bổ sung ngày 10 tháng 7 năm 2012 nên không lấy phiếu tín nhiệm.

Đề nghị các đối tượng nêu trên chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo 02 nội dung chính và gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất trước 22 ngày khai mạc kỳ họp (ngày 13 tháng 6 năm 2013). Thường trực HĐND tỉnh đã gửi đề cương báo cáo kèm theo kế hoạch số: 327/KH-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh và đã đưa lên trang thông tin Hội đồng nhân tỉnh.

4.2 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua: báo cáo công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu trước kỳ họp; báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Tổ đại biểu HĐND tỉnh, kết quả xác minh của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có), trách nhiệm giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có) về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và người được lấy phiếu tín nhiệm trước kỳ họp.

4.3 Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm:

- HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Phiếu tín nhiệm sử dụng trong quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo Điều 5 của Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Phiếu tín nhiệm sử dụng trong quy trình lấy phiếu tín nhiệm gồm 04 loại phiếu riêng đối với từng chức vụ và nhóm chức vụ cụ thể là:

a. Phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch HĐND tỉnh;

b. Phiếu tín nhiệm đối với Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Ủy viên thường trực HĐND tỉnh;

c. Phiếu tín nhiệm đối với Trưởng các Ban của HĐND tỉnh;

d. Phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chủ tịch và các Ủy viên của UBND tỉnh.

5. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2013; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ đại biểu và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

6. Kỳ họp tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND và một số chức danh chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2011-2016 (nếu được Trung ương chấp thuận).

7. Kỳ họp dự kiến thông qua 17 dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm 2013.

- Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2013.

- Nghị quyết về việc phân bổ biên chế công chức, biên chế viên chức năm 2013.

- Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2020.

- Nghị quyết về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

- Nghị quyết về quy định mức chi tổ chức các kỳ thi của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Nghị quyết về việc bãi bỏ điều 1 nghị quyết số 01/2008/HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của HĐND tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Nghị quyết về quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Nghị quyết về quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Nghị quyết về phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP.

- Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2013.

- Nghị quyết về việc thông qua Đề án xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II đến năm 2020.

- Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh.

- Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

- Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Trên đây là thông báo thời gian, nội dung chính tổ chức kỳ họp thứ 6-Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị quý vị Đại biểu Hội đồng nhân dân, các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:
-Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
-Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-UBMTTQVN tỉnh;
-Đại biểu HĐND tỉnh;
-Các đối tượng lấy phiếu tín nhiệm;
-Văn phòng Tỉnh uỷ;
-Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
-Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;
-Các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Tư pháp, NN-PTNT, LĐ-TB-XH, Công thương, Tài nguyên-Môi trường, Tòa án, Viện kiểm sát;
-Thường trực HĐND, UBMTTQNVN, UBND các huyện, thành phố;
-Báo Đồng khởi, Đài PTTH;
-Phòng Công tác HĐND (7 bản);
-Phòng TC-HC-QT;                                               
-Lưu: VT, Website.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Hữu Phước