Skip to main content

Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2013.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH BẾN TRE
BAN THƯỜNG TRỰC
---------------------
Số: 206 /TB-MTTQ-BTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------                
Bến Tre, ngày 06 tháng 6  năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2013.
_____________
 

Kính thưa:   - Chủ tọa kỳ họp,

                    - Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

              - Thưa toàn thể qúy vị đại biểu.

 

Thực hiện tinh thần thông báo số: 395/TB-HĐND, ngày 05/6/2013 của TT.HĐND tỉnh về chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 06 - HĐND tỉnh (khóa VIII), thay mặt Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, tôi xin thông báo kết qủa công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2013, đồng thời xin nêu một số ý kiến, kiến nghị với TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh về những vấn đề cụ thể sau đây:

I. Kết qủa công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền:

          Thực hiện chương trình công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2013, 06 tháng đầu năm Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức thực hiện và hướng dẫn cho Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố và cơ sở triển khai thực hiện các mặt công tác, kết qủa cụ thể như sau:

1. Công tác tham gia xây dựng pháp luật:

Thực hiện kế hoạch số 317/KH-MTTW-BTT ngày 02/01/2013 Mặt trận Trung ương và kế hoạch của TT.HĐND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã cụ thể hóa bằng kế hoạch số 157/KH-BTT ngày 23/01/2013 và triển khai thực hiện. Theo báo cáo trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã có 1599 cuộc với 58.078 người tham dự, đóng góp 4724 ý kiến đã được tổng hợp báo cáo 02 lần gửi Mặt trận Trung ương và Ban chỉ đạo tỉnh. Hiện nay đang tiếp tục tổ chức phát phiếu lấy ý kiến nhân dân đến 100% hộ gia đình có tham gia sinh hoạt tổ NDTQ (từ 15/6 đến 15/7/2013).

Đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị UBMTTQVN tỉnh mở rộng với 63 đại biểu tham dự, với thành phần là Ban thường trực, cán bộ cơ quan Mặt trận tỉnh, đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; đại diện Ban thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, các hội quần chúng, Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật, Hội đồng tư vấn Dân tộc- Tôn giáo thuộc Mặt trận tỉnh….đóng góp 31 ý kiến.

Ngoài ra, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên; Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật đã tham gia cùng đoàn đại biểu Quốc hội và các ban, ngành liên quan đóng góp ý kiến đối với 19 dự án luật, nhiều ý kiến đóng góp đã được đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận và tổng hợp gởi về trên để xem xét bổ sung vào dự thảo các luật.

Bên cạnh đó, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên còn tham gia đóng góp các văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết của HĐND, UBND; các chủ trương, chính sách của tỉnh.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

Trong 06 tháng đầu năm, Ban thường trực UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức 52.025 cuộc sinh hoạt, học tập với 1.699.375 lượt người tham dự nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản của MTTQ cấp trên, trong đó tập trung  tuyên truyền các nội dung chủ yếu tập, như: Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; hình thức và phương pháp để người dân tham gia góp ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật đất đai sửa đổi; tiếp tục tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Thi hành án dân sự; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tố tụng hành chính; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật phòng chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là Nghị định số 71 về xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ … giúp cho người dân nắm chắc quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các quan hệ xã hội cũng như thực hiện các trình tự, thủ tục trong giải quyết các yêu cầu của mình tại các cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm, các “nhóm nòng cốt” tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở ấp, khu phố cũng đã tiến hành tuyên truyền đến người dân được 769 cuộc với 21.376 lượt người dự. Các nội dung tuyên truyền là các văn bản pháp luật được biên soạn dưới dạng hỏi đáp do Mặt trận tỉnh biên soạn và các tờ bướm của ngành Tư pháp, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức và nhận thức của người dân trong việc tìm hiểu và chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư cũng như khiếu kiện vượt cấp về trên.

Bên cạnh đó, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã phối hợp với trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp và các chi nhánh, tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động cho bà con nhân dân thuộc các đối tượng được trợ giúp theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý ở các đơn vị xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, qua đó đã lồng ghép tuyên truyền các nội dung pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống của người dân.

 Ngoài các nội dung trên, Ban thường trực UBMTTQ tỉnh còn phối hợp tuyên truyền về các nội dung pháp luật khác thông qua công tác phối hợp giải quyết KN-TC của công dân, qua vận động giải phóng mặt bằng, qua tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan, qua công tác hòa giải ở cơ sở như Luật Đất Đai, Luật Tố tụng dân sự, Luật thi hành án dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình…...

3. Công tác giám sát:

Công tác giám sát của Mặt trận các cấp trong 6 tháng đầu năm tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, trên cơ sở quy chế phối hợp với HĐND và UBND, thông qua hoạt động của mình và các tổ chức thành viên, công tác phối hợp với các ngành liên quan đã tập trung giám sát và phối hợp giám sát trên một số nội dung, cụ thể như sau:

- Phối hợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế về chính sách chi trả và khám chưa bệnh.

- Tham gia giám sát cùng các Ban của HĐND tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực, như:

+ Giám sát công tác công tác tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Châu Thành.

+ Giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2010 – 2015.

+ Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình sách giáo khoa phổ thông.

+ Giám sát đánh giá hiệu qủa sản x uất hoa kiểng, các mô hình sản xuất hoa kiểng ở Chợ Lách.

+ Giám sát hiệu qủa sử dụng vốn trung ương do tỉnh làm chủ đầu tư một số công trình trên địa bàn tỉnh(ở các huyện Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành, Giồng Trôm).

+ Giám sát chuyên đề về công tác giải quyết án và thi hành án dân sự trong 06 tháng đầu năm tại TAND huyện Chợ Lách, Chi cục Thi hành án huyện Thạnh Phú và Cục thi hành án tỉnh…….

Nhìn chung, qua giám sát các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ đều cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện tốt, kết qủa đạt được cũng rất đáng khích lệ, góp phần không nhỏ vào thành qủa chung của sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Đồng thời, qua giám sát vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần phải kip thời khắc phục trong thời gian tới đã được đoàn giám sát kiến nghị khắc phục.

- Phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, huyện giám sát việc thực hiện các quy định, chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam, các phạm nhân ở trại tạm giam thuộc Công an tỉnh, nhà tạm giữ công an các huyện, thành phố; phúc tra việc chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ ở huyện Mỏ Cày Nam.

- Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2013, ngày 30/5/2013 Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã chủ trì phối hợp với các ngành liên quan giám sát việc thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng tại UBND huyện thạnh Phú, qua giám sát, nhìn chung các quy đại tại Điều 13 của quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo quyết định số 80 của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm của UBND cấp huyện đều được tổ chức thực hiện tốt, tuy nhiên, hình thức công khai chưa phù hợp và rộng rải, thiếu kiểm tra nhắc nhở các chủ đầu tư, nhà thầu, nhà thi công công khai các dự án, công trình để Ban TTND thực hiện chức năng giám sát đầu tư của cộng đồng; chưa đôn đốc, nhắc nhở UBND cấp xã cấp kinh phí cho hoạt động trên theo quy định.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, Ban TTND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cũng đã tham gia giám sát 662 vụ việc, tập trung các nội dung như: việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc bình xét hộ nghèo, việc quản lý các nguồn qũy do nhân dân đóng góp xây dựng các công trình công cộng tại địa phương, giám sát đầu tư của cộng đồng..vv... Qua giám sát nhìn chung các mặt công tác trên đều được thực hiện tốt, chưa phát hiện sai phạm, tiêu cực lớn, những thiếu sót nhỏ đều được góp ý và khắc phục kịp thời.

Để nâng cao hiệu qủa và chất lượng hoạt động của Ban TTND, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về giám sát thường xuyên của TTND và giám sát đầu tư của cộng đồng cho 1544 thành viên Ban TTND.

+ Tham gia hòa giải thành 1309/1669 vụ  các mâu thuẫn trong nhân dân, đạt tỉ lệ 78.4%.

Tuy vẫn còn những hạn chế nhất định, song hoạt động giám sát của hệ thống Mặt trận đã có tác dụng khá tốt, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo lòng tin trong nhân dân.

 4. Các mặt công tác khác:

Cùng với những mặt công tác thường xuyên, như: tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia tiếp dân, tổ chức cho các đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri, xét đưa các đối tượng phạm pháp vào cơ sở giáo dục; tham gia Hội đồng tuyên chọn thẩm phán, kiểm sát viên ….v.v...; trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, cụ thể:

- Tiếp tục tham gia và vận động nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong đó phát huy tính dân chủ trực tiếp của nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng chính quyền, trong giám sát cán bộ, Đảng viên, trong xây dựng tính tự quản tại cộng đồng dân cư với nhiều mô hình mới được phát hiện và nhân rộng, đặc biệt là trong bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm.

 - Căn cứ quyết định số 08/2013/QĐ-UBND  ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre; trên cơ sở hướng dẫn liên tịch giữa Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh và Sở Nội vụ, Ban thường trực UBMTTQVN các cấp đã phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nội dung của công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố, trong đó công tác hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử được Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố thực hiện khá tốt, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan, qua kết quả bầu cử ngày 12/5/2013 đã bầu đạt 978/983 ấp, khu phố, (còn lại 05 ấp tiến hành bầu lại vào ngày 26/5/2013, kết qủa bầu đạt 4/5 ấp); cử tri đại diện hộ đi bầu đông, đủ, tập trung (339.207/339.656 người, đạt tỷ lệ 99,87%.)

Ngoài việc phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, trong 06 tháng đầu năm Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tiếp trên 20 lượt công dân đến cơ quan để phản ánh, trình bày những vấn đề bức xúc, đã nhận và chuyển 10 đơn, thư khiếu nại đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

- Công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, vận động qũy vì người nghèo và các phong trào thi đua yêu nước khác cũng được Mặt trận các cấp quan tâm phối hợp thực hiện góp phần đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, đặc biệt công tác an sinh xã hội được chú trọng, cụ thể là trong các dịp lễ, tết.

II. Phản ánh, kiến nghị:

Qua tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và dư luận quần chúng thời gian qua, chúng tôi xin phản ánh và kiến nghị đến TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh các vấn đề cụ thể như sau:

1. Đối TT.HĐND và đại biểu HĐND:

- Cử tri và nhân dân hoan nghênh việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Cử tri và nhân dân kiến nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao ý thức, trách nhiệm  trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà để việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành thực chất, không hình thức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của nhà nước thật sự có năng lực, đạo đức tốt, liêm khiết, gương mẫu, xứng đáng là người đại biểu được nhân dân tín nhiệm bầu.

2. Đối với UBND tỉnh:

- Cử tri rất hoan nghênh việc lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh thời gian qua đối với các ngành chức năng đã xem xét giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri đã phản ánh tại kỳ họp trước như: tăng cường kiểm tra xử lý việc khai thác cát lòng sông ở các huyện trên địa bàn tỉnh, vấn đề an toàn và vệ sinh thực phẩm, tăng cường hỗ trợ và rà soát việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực ở cấp huyện, cải tiến công tiếp công dân, công tác cấp quyền sử dụng đất, các thủ tục hành chính, tư pháp, vấn đề ô nhiễm môi trường.…

Tuy nhiên, đây là vấn đề khó, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn để các ngành chức năng tiếp tục giải quyết, xử lý khép dần các bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm.

- Hiện nay tổ NDTQ có vai trò rất quan trọng ở địa bàn KDC, qua sinh hoạt tổ để tuyên truyền, vận động các hộ gia đình ở KDC thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tổ chức các hoạt động ở địa phương, tăng cường tự quản về an ninh trật tự, nhưng thời gian qua chưa được quan tâm chỉ đạo, củng cố và hướng dẫn hoạt động. Hiện nay có nơi hoạt động quá tải, có nơi hoạt động cầm chừng kém hiệu quả. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo củng cố nâng chất lượng tổ NDTQ ở địa bàn KDC.

3. Những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân băn khoăn:

Bên cạnh những kết quả đã làm được nêu trên, dư luận quần chúng và phản ánh của cư tri cũng đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa trong việc bảo đảm an ninh trật tự vì thời gian qua tình hình tội phạm và các tệ nạn có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp, nhất là các trọng án; tình trạng một số dự án đã được quy hoạch nhưng chậm triển khai do đó người dân  không rõ khi nào thì thực hiện để an tâm sản xuất, sinh hoạt như dự án Đại lộ Đông Tây; dự án Bệnh viện Hàn Quốc, cầu Hoàng Lam, khu tái định cư 7B Phú Tân, việc di dời Công ty thuốc lá…. Công tác giải phóng mặt bằng, giá đền bù còn nhiều bất cập, áp dụng các văn bản còn chồng chéo, việc bố trí khu tái định cư còn chậm (Châu Thành, Thành phố Bến Tre)

Cử tri đề nghị các ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa trong việc quản lý chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm vì hiện nay hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày càng nhiều chưa được kiểm soát một cách căn cơ, nhất là các mặt hàng nhu yếu phẩm, thuốc trị bệnh, vật tư nông nghiệp, con giống….

Vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước đang là một vấn đề bức xúc trong nhân dân cần được các cơ quan chức năng quan tâm giai quyết, nhất là nước thải ở các khu công nghiệp, vấn đề nuôi heo ở các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, lò đốt xử lý rác y tế của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Vấn đề di dời chợ Tân Xuân về địa điểm mới, qua đối thoại giữa chính quyền với người dân thì chủ trương trên chưa được sự đồng thuận của bà con nên rất khó khăn trong việc di dời, đặc biệt là ngay từ khâu triển khai thực hiện chưa đảm bảo các yêu cầu về khảo sát đánh giá và lấy ý kiến của người dân…..

Đề nghị Nhà nước xem xét có chính sách hỗ trợ, miễn giảm khi người dân chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, vì hiện nay tiền thuế qúa cao do áp dụng hệ số k lớn nên nhiều người dân không có khả năng đóng dẫn đến sử dụng không đúng mục đích, có trường hợp không nhận sổ đỏ.

Trên đây là kết qủa công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2013 và những kiến nghị của Mặt trận với TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh, xin được trình bày trước kỳ họp để các đại biểu theo dõi, xem xét./.

*Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP+DCPL.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
 
Võ Văn Hoanh