Skip to main content

Báo cáo trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh

UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
_________

Số:     1698    /BC- STNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
____________

Bến Tre, ngày   03  tháng 12 năm 2012

BÁO CÁO

Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh

________________

Thực hiện Công văn số 5575/UBND – KTN ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.  Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải trình như sau:

1. Hiện nay việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven biển, ven sông còn nhiều bất cập, còn vi phạm pháp luật đất đai như: sử dụng sai mục đích, lấn chiếm, chuyển nhượng, cho thuê trái phép. Vậy diện tích đất công, đất bãi bồi toàn tỉnh là bao nhiêu? Việc xác lập pháp lý và biện pháp quản lý như thế nào? Khi nào thì việc quản lý mới đi vào đúng quy định của pháp luật đất đai?

Tình hình quản lý, sử dụng đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện nay như sau:

* Quỹ đất công của Nhà nước:

- Tổng số thửa đất là 4.086 thửa diện tích là 2.240,2196ha. Trong đó: quản lý, sử dụng ổn định là 2.655 thửa, diện tích 1.219,2276ha; cho thuê, cho mượn trái phép là 1.037 thửa, diện tích là 820,7441ha; bị tranh chấp lấn chiếm là 394 thửa, diện tích là 200,2476ha;

- Công tác xác lập pháp lý để quản lý và sử dụng như sau: Đất đã được xác lập pháp lý có tổng số thửa là 1.941 thửa với diện tích là 1.315,2379ha chiếm tỷ lệ 58,7%; Đất chưa được xác lập pháp lý có tổng số thửa là 2.145 thửa với diện tích là 924,9816ha chiếm tỷ lệ 41,3% (huyện Ba Tri xác lập pháp lý quỹ đất nhà nước  thấp nhất 4,2057ha/561,1943ha).

* Đất cồn mới nổi, bãi bồi ven sông, ven biển:

- Tổng diện tích đất cồn mới nổi, bãi bồi là 6.213,7379ha. Trong đó: Đã xác lập pháp lý là 3.277,3395ha, chiếm tỷ lệ 52,74%; Chưa xác lập pháp lý là 2936,3983ha, chiếm tỷ lệ 47,26%;

- Công tác quản lý, sử dụng đất bãi bồi như sau: Các tổ chức kinh tế đang thuê là 4.705,1535ha; Hộ gia đình, cá nhân đang thuê là 352,6513ha; Uỷ ban nhân dân xã đang quản lý là 1.155,9330ha.

* Biện pháp quản lý quỹ đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trong thời gian tới như sau:

Để quản lý đất công, đất bãi bồi ven biển, ven sông đi vào nề nếp trong thời gian tới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và xử lý quỹ đất của nhà nước quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre, cụ thể như sau:

- Đối với quỹ đất nông nghiệp, đất bãi bồi ven sông, ven biển:

+ Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã quản lý và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết để làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất theo phương thức đấu giá quyền sử dụng đất thuê, đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với đất cồn mới nổi, đất bãi bồi ven sông, bãi bồi ven biển. Trường hợp không tổ chức bán đấu giá, đấu thầu được thì phải có ý kiến cấp trên có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;

+ Đẩy nhanh tiến độ xác lập pháp lý các thửa đất nông nghiệp, đất bãi bồi ven sông, ven biển để xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất này chặt chẽ và có hiệu quả. Đối với những thửa đất bãi bồi có diện tích nhỏ Uỷ ban nhân dân cấp xã xét duyệt và đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giao (cho thuê) cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

+ Đối với thưa đất nông nghiệp, đất bãi bồi ven sông, ven biển do các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang không có chức năng quản lý và cho thuê đất, nhưng hiện nay đang cho thuê đất nông nghiệp tại địa phương, đề nghị cơ quan, tổ chức đó tiến hành thanh lý hợp đồng để Uỷ ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thu hồi và giao đất, cho thuê đất đúng theo quy định của pháp luật.

- Đối với các loại đất phi nông nghiệp: Tiếp tục kiểm tra, rà soát các thửa đất phi nông nghiệp do các tổ chức đang quản lý sử dụng đất trái quy định pháp luật, sử dụng không hiệu quả để lập thủ tục đề nghị Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền quyết định thu hồi và giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý.

- Đối với những thửa đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp trước đây điều tra ghi sai tên chủ sử dụng thì Uỷ ban nhân dân cấp xã lập tờ trình và danh sách những thửa đất mà hồ sơ địa chính ghi Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý nhưng thực tế hộ gia đình, cá nhân đã và đang quản lý sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thông qua Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉnh lý hồ sơ địa chính.

- Đối với những thửa đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có nguồn gốc thuộc quỹ đất công nhưng hiện nay các hộ gia đình, cá nhân đang ở hoặc canh tác ổn định, phù hợp quy hoạch thì tiến hành xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 14, 15 và 16 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về đất đai.

- Đối với các thửa đất trước đây Uỷ ban nhân dân cấp xã đã giao đất (bán đất) không đúng thẩm quyền, trái quy định của pháp luật thì tuỳ theo từng trường hợp mà Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp khó khăn, phức tạp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cho chủ trương giải quyết cụ thể.

- Đối với các trường hợp quỹ đất công đang bị tranh chấp, lấn chiếm trái pháp luật thì Uỷ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện xử lý theo thẩm quyền hoặc lập hồ sơ đề nghị gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh tiến hành thẩm tra xác minh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết, xử lý kịp thời.

2. Hiện nay có nhiều dự án đầu tư đã được cấp chủ trương đầu tư, đã giao đất, cho thuê đất nhưng không triển khai, sử dụng đất sai mục đích hoặc sử dụng không hết diện tích như: Diện tích đất Bệnh viện thị xã cũ giao cho Công ty Huy Thuận, diện tích đất Siêu thị Coop.Mart, diện tích đất xí nghiệp nước đá cũ cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre thuê để xây dựng Trung tâm thương mại dịch cụ thủy sản nay làm nhà hàng Đồng Khởi 2… Vậy có bao nhiêu dự án đầu tư như thế này? Ủy ban nhân tỉnh xử lý các trường hợp này đến đâu? Khi nào xong?

Qua rà soát, kiểm tra, hiện nay trên địa bàn tỉnh có các dự án đầu tư đã đã thuê đất nhưng không triển khai, sử dụng đất không đúng mục đích hoặc sử dụng không hết diện tích như sau:

- Dự án Trung tâm Hội nghị và khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, chủ đầu tư là Công ty TNHH đầu tư thuỷ sản Huy Thuận thuê với diện tích 3.728,4m2 tại Phường 2, thành phố Bến Tre theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 30 tháng 5 năm 2012 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án Trung tâm Hội nghị và khách sạn tiêu chuẩn 4 sao của Công ty TNHH đầu tư thuỷ sản Huy Thuận, kết quả kiểm tra như sau:

+ Công ty đã nộp tiền thuê đất năm 2010 và năm 2011.

+ Công ty chậm triển khai Dự án với các lý do như: Do thay đổi quy mộ từ 7 tầng lên 12 tầng; Đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 mới thanh lý xong hợp đồng mua bán tài sản trên đất với Sở Tài chính; Công ty gặp khó khăn về nguồn vốn; Công ty và đơn vị tư vấn chưa thông nhất về thiết kế, bản vẽ công trình.

Sau khi kiểm tra, Công ty đã có văn bản cam kết với Sở Tài nguyên và Môi trường đầu năm 2013 công ty sẽ khởi công và tiến hành triển khai dự án.

- Dự án Trung tâm thương mại Bến Tre (Siêu thị Co.opMart), chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn thuê đất với diện tích 15.476,8m2 tại Phường 4 thành phố Bến Tre. Chủ đầu tư chậm triển khai giai đoạn 2 (giai đoạn 2 là xây dựng Khu phố Thương mại, tiến độ thực hiện dự án là 18 tháng từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án quá chậm đến giai đoạn hiện nay chỉ thực hiện xong giai đoạn 1). Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2557/UBND-TCĐT ngày 05 tháng 6 năm 2012 về việc đầu tư giai đoạn 2 Trung tâm thương mại tỉnh Bến Tre đã cho công ty gia hạn 06 tháng (đến cuối năm 2012 và đầu năm 2013) triển khai giai đoạn 2 là xây dựng Khu phố Thương mại, nếu không triển khai Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiến hành thu hồi dự án, thu hồi đất để cho doanh nghiệp có khả năng triển khai dự án thuê đất, tránh tình trạng bỏ đất trống nhiều năm nay.

- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre được Uỷ ban nhân dân tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1904/QĐ-UB ngày 26 tháng 5 năm 2004 về việc cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Bến Tre chuyển sang thuê đất tại phường Phú Khương, thị xã Bến Tre, để xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ thuỷ sản Bến Tre, diện tích thuê đất là 4633,8 m2 thuộc thửa đất số 259 , tờ bản đồ số 53 tại phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

Ngày 02 tháng 6 năm 2004, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng thuê đất với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre theo hợp đồng thuê đất số 22/HĐ-TĐ-2004. Đến ngày 13 tháng 4 năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng cho thuê đất lại với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre theo hợp đồng số 26/HĐTĐ thời hạn thuê là 49 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1996 đến ngày 01 tháng 01 năm 2045 cho đúng với quy định mới với diện tích thuê đất là 4633,8 m2, mục đích thuê đất là xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ thuỷ sản Bến Tre (SKC). Với tiền thuê đất là 55.935.000 đ/năm với hình thức là trả tiền thuê đất hàng năm.

Về hiện hiện trạng sử dụng đất: Hiện phần đất trên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre đang cho Công ty Du lịch Bến Tre thuê lại với thời gian thuê là 15 năm bắt đầu thuê đất từ tháng 5/2008 (Công ty đã xác nhận theo Biên bản làm việc ngày 8 tháng 9 năm 2011 của Sở tài nguyên và môi trường với các ngành có liên quan).

 - Dự án Trường Đại học Hàng Hải, chủ đầu tư là Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam thuê đất với diện tích 170.000m2 tại xã Lương Hoà huyện Giồng Trôm. Thuê đất năm 2011 nhưng chủ đầu tư chưa triển khai do thiếu vốn;

- Dự án chế biến chỉ sơ dừa, chủ đầu tư Công ty Hoà Thái Bình thuê đất với diện tích 8.000 tại xã Bình Khánh Tây huyện Mỏ Cày Nam. Thuê đất năm 2010 nhưng đến nay chủ đầu tư chưa triển khai;

- Dự án Khu công nghiệp Thành Thới B, chủ đầu tư Công ty đầu tư xây dựng DIC thuê đất với diện tích 2.000.000m2 tại xã Thành Thới B huyện Mỏ Cày Nam. Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam đã thông báo thu hồi đất, đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chưa triển khai do chủ đầu tư thiếu vốn.

Để khắc phục tình trạng các dự án đã được giao, cho thuê đất nhưng chậm triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp Trung tâm xúc tiến đầu tư, các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra các dự án đã được chứng nhận đầu tư hoặc đã được giao, cho thuê đất đã quá 2 năm chưa triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ so với dự án hoặc sử dụng đất không đúng mục đích đã giao, cho thuê thì làm việc với chủ đầu tư và yêu cầu cam kết triển khai dự án; nếu chủ đầu tư cố tình kéo dài thời gian hoặc không có khả năng thực hiện dự án thì tiến hành thu hồi dự án, thu hồi đất đúng theo quy định của pháp luật để tránh lãng phí vế đất đai và dư luật không tốt của xã hội.

Trên đây là báo cáo trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng Quản lý đất đai;
- Lưu VT, TH.

GIÁM ĐỐC
(đã ký)

 

Nguyễn Văn Chinh