THÔNG TIN MỚI THÔNG TIN MỚI

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đề ra những định hướng quan trọng để xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu quả.

Ngày đăng: 27/10/2017| Tác giả: Ái Thi
Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ti...
Các tin khác...

Hoạt động giám sát Hoạt động giám sát

Nâng cao chất lượng hoạt động các Trạm Y tế và Phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày đăng: 18/12/2017| Tác giả: Nguyễn Lâm
Trên địa bàn tỉnh, 164 xã, phường, thị trấn đều có Trạm Y tế (qui mô 5 giường bệnh/Trạm Y tế) hoặc Phòng khám đa khoa khu vực (qui mô 10 giường bệnh/phòng khám) để thực hiện các hoạt động dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Các tin khác...

Liên kiết website Liên kiết website

Trang tin bầu cử ĐBQH khóa XIII
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Cổng TTĐT tỉnh Bến Tre
Công báo tỉnh Bến Tre
Báo Đồng Khởi - Bến Tre
Báo điện tử Đại biểu nhân dân