THÔNG TIN MỚI THÔNG TIN MỚI

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đề ra những định hướng quan trọng để xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu quả.

Ngày đăng: 27/10/2017| Tác giả: Ái Thi
Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ti...
Các tin khác...

Hoạt động giám sát Hoạt động giám sát

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ba Tri giám sát việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án VLAP

Ngày đăng: 22/03/2018| Tác giả: Mộng Ni
Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, Ủy ban nhân dân các xã An Thủy, Mỹ Chánh, An Bình Tây về kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với việc cấp giấy chứng ...
Các tin khác...

Liên kiết website Liên kiết website

Trang tin bầu cử ĐBQH khóa XIII
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Cổng TTĐT tỉnh Bến Tre
Công báo tỉnh Bến Tre
Báo Đồng Khởi - Bến Tre
Báo điện tử Đại biểu nhân dân