Thông báo

Chương trình làm việc tháng 8 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 02/08/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Chương trình làm việc tháng 7 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 05/07/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Kết quả Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX Nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ngày thứ 2 - ngày 03 tháng 7 năm 2019)

Ngày đăng bài: 04/07/2019| Tác giả: Minh Triết

Thông báo Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày đăng bài: 03/07/2019| Tác giả: Vĩnh Hạ

Chương trình làm việc tháng 6 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 04/06/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 04/05/2019| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Lịch làm việc tháng 4 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 02/04/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tháng 3 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 05/03/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Lịch làm việc tháng 02 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 15/02/2019| Tác giả: Chánh văn phòng

Văn phòng HĐND tỉnh thông báo về Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 07/01/2019| Tác giả: Minh Triết