Thông báo

Thông báo Chương trình làm việc tháng 5 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 15/05/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Thông báo Chương trình làm việc tháng 4 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 06/04/2018| Tác giả: Chánh văn phòng

Chương trình làm việc tháng 3 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 05/03/2018| Tác giả: Chánh Văn Phòng

TB Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 05/02/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng
Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Thông báo Chương trình làm việc tháng 01 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 08/01/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng

Thông báo chương trình làm việc tháng 12 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 12/12/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng

Chương trình làm việc tháng 11 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 06/11/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng

Thông báo chương trình làm việc tháng 10 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 04/10/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng

TB Chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 07/09/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng
Chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Tổ đại biểu HĐND có thể sử dụng con dấu của HĐND trong hoạt động giám sát của Tổ đại biểu

Ngày đăng bài: 28/08/2017| Tác giả: Mộng Ni
Tổ đại biểu HĐND có thể sử dụng con dấu của HĐND trong hoạt động giám sát của Tổ đại biểu