Thông báo

Chương trình làm việc tháng 8 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 03/08/2020| Tác giả: Chánh Văn phòng

Chương trình làm việc tháng 7 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 02/07/2020| Tác giả: Chánh Văn phòng

Chương trình làm việc tháng 6 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 02/06/2020| Tác giả: Chánh văn phòng

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 04/05/2020| Tác giả: Chánh văn phòng

Chương trình làm việc tháng 4 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 06/04/2020| Tác giả: Chánh văn phòng

Chương trình làm việc tháng 3 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 06/03/2020| Tác giả: Chánh Văn phòng

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 07/02/2020| Tác giả: Chánh Văn phòng

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 06/01/2020| Tác giả: Chánh Văn phòng

Bến Tre ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố

Ngày đăng bài: 24/12/2019| Tác giả: Vĩnh Hạ

Chương trình làm việc tháng 12 năm 2019 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 09/12/2019| Tác giả: Chánh Văn phòng