Thông báo

Lịch làm việc tuần 26 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017)

Ngày đăng bài: 27/06/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Lịch làm việc tuần 25 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)

Ngày đăng bài: 20/06/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Lịch làm việc tuần 24 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 12/6/2017 đến ngày 17/6/2017)

Ngày đăng bài: 15/06/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Lịch làm việc tuần 23 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017)

Ngày đăng bài: 05/06/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Lịch làm việc tuần 22 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 29/5/2017 đến ngày 02/6/2017)

Ngày đăng bài: 30/05/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Lịch làm việc tuần 21 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 22/5/2017 đến ngày 27/5/2017)

Ngày đăng bài: 23/05/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Lịch làm việc tuần 20 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017)

Ngày đăng bài: 17/05/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND
Lịch làm việc tuần 20 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017)

Lịch làm việc tuần 19 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 13/5/2017)

Ngày đăng bài: 09/05/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng
Lịch làm việc tuần 19 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 13/5/2017)

Lịch làm việc tuần 18 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 03/5/2017 đến ngày 06/5/2017)

Ngày đăng bài: 03/05/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND
Chương trình làm việc tuần của Thường trực, các Ban HĐND và Ban lãnh đạo Văn phòng (từ ngày 03/5/2017 đến ngày 06/5/2017)

Lịch làm việc tuần 17 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 24/4/2017 đến ngày 29/4/2017)

Ngày đăng bài: 03/05/2017| Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND
Chương trình làm việc tuần của Thường trực, các Ban HĐND và Ban lãnh đạo Văn phòng (từ ngày 24/4/2017 đến ngày 29/4/2017)