Thông báo

Lịch làm việc tuần 07 + 08 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 12/02/2018 đến ngày 26/02/2018)

Ngày đăng bài: 21/02/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng

TB lịch làm việc tuần 06 năm 2018 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018)

Ngày đăng bài: 05/02/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng
Chương trình làm việc tuần của Thường trực, các Ban HĐND và Ban lãnh đạo Văn phòng ((từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018)

Lịch làm việc tuần 05 - năm 2018 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND (từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018)

Ngày đăng bài: 29/01/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 04-2018 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018)

Ngày đăng bài: 23/01/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 03-2018 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

Ngày đăng bài: 16/01/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 02-2018 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

Ngày đăng bài: 09/01/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 01-2018 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018)

Ngày đăng bài: 03/01/2018| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 52 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 01/01/2018)

Ngày đăng bài: 25/12/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 51 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017)

Ngày đăng bài: 19/12/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch làm việc tuần 50 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017)

Ngày đăng bài: 12/12/2017| Tác giả: Chánh Văn phòng