Hoạt động giám sát

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý rác Bến Tre

Ngày đăng bài: 04/12/2018| Tác giả: Mộng Ni

Kết quả giám sát Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng bài: 15/11/2018| Tác giả: Kim Sum

Đoàn giám sát Ban kinh tế - ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng bài: 08/11/2018| Tác giả: Trần Thị Nhựt

Kết quả giám sát Công an thành phố Bến Tre về công tác bảo đảm an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố

Ngày đăng bài: 08/11/2018| Tác giả: Kim Sum

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát Công an huyện Chợ Lách về công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện

Ngày đăng bài: 07/11/2018| Tác giả: Kim Sum

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Sở Nội vụ

Ngày đăng bài: 06/11/2018| Tác giả: Vĩnh Hạ

Kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng bài: 24/10/2018| Tác giả: Ái Thi

Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng bài: 23/10/2018| Tác giả: Ái Thi

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú về việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018.

Ngày đăng bài: 23/10/2018| Tác giả: Trần Thị Nhựt

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự trong tỉnh

Ngày đăng bài: 23/10/2018| Tác giả: Kim Sum