Hoạt động Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban kinh tế - ngân sách họp Ban thống nhất thẩm tra nội dung kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh

Ngày đăng bài: 20/06/2019| Tác giả: Mộng Ni

Tiến độ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh qua 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày đăng bài: 18/06/2019| Tác giả: Minh Triết

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày đăng bài: 17/06/2019| Tác giả: Minh Triết

Hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày đăng bài: 11/06/2019| Tác giả: Trần Nhựt

Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 11/06/2019| Tác giả: Mộng Ni

Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng bài: 07/06/2019| Tác giả: Mộng Ni

Ban kinh tế - ngân sách giám sát Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của ngành 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày đăng bài: 07/06/2019| Tác giả: Mộng Ni

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về hiệu quả quản lý, sử dụng vốn chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày đăng bài: 03/06/2019| Tác giả: Trần Nhựt

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã.

Ngày đăng bài: 29/05/2019| Tác giả: Mộng Ni

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức hoạt động giải trình về công tác quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị trên địa bàn tỉnh.

Ngày đăng bài: 20/05/2019| Tác giả: Minh Triết