Nhiều nội dung giám sát trọng tâm được đặt ra trong năm 2015 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 05/12/2014 | Tác giả: Nguyễn Lâm

Tại buổi họp mặt thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2014, Ban Văn hóa – Xã hội đã thống nhất cao 06 nội dung hoạt động giám sát trọng tâm năm 2015:

- Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do ngành y tế quản lý;

- Công tác đào tạo, hiệu quả đào tạo của Trường Cao đẳng Bến Tre và chuẩn bị xây dựng trường Đại học Bến Tre;

- Công tác đào tạo, hiệu quả đào tạo của Trường Trung cấp Y tế và việc chuẩn bị thành lập Trường Cao đẳng Y tế;

- Kết quả xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc, huyện Chợ Lách và Thành phố Bến Tre đạt chuẩn huyện, thành phố văn hóa;

Các thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh họp thống nhất chương trình hoạt động năm 2015 (ảnh: Nguyễn Lâm)

- Giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề kết thúc trong năm 2015: Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND, ngày 13 tháng 02 năm 2009 (Đề án đào tạo 50 cán bộ khoa học kỹ thuật ở nước ngoài có trình độ sau đại học của tỉnh Bến Tre); Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2009 (Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015); Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2011 (Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015);

- Việc thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội.