Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách giám sát công tác cải cách hành chính tại UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách

Ngày đăng bài: 28/10/2020 | Tác giả: Ngoc Như

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, HĐND huyện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại UBND xã Vĩnh Hòa.

Tham gia Đoàn giám sát có ông Lê Văn Thế – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn; Trưởng, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; đại biểu HĐND huyện; Chánh Văn phòng và Chuyên viên phụ trách công tác HĐND huyện; đại diện các cơ quan tham gia Đoàn: UBMTTQVN huyện, phòng Nội vụ, phòng Tư pháp và Thường trực HĐND xã Vĩnh Hòa.

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND xã: 9 tháng đầu năm 2020, UBND xã đã rà soát và xây dựng kế hoạch về thực hiện công tác cải cách hành chính, kịp thời chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính đến tất cả các ngành, các đoàn thể. Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định. Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND xã giao cho cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch rà soát các TTHC theo văn bản ban hành của cấp trên đối với những thủ tục đang được thực hiện tại xã. Niêm yết đầy đủ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Số TTHC được niêm yết công khai là 110 thủ tục, thuộc các lĩnh vực: Tư pháp - Hộ tịch - Chứng thực, Nội vụ, LĐTBXH, Địa chính; Giáo dục - Đào tạo, Nông nghiệp, v.v... Bên cạnh đó, xã đã làm tốt việc thực hiện rà soát, đơn giản hoá TTHC. Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã nhận 2.581 hồ sơ, kết quả đúng hạn và trước hạn 100%, không có hồ sơ nào quá hạn.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và xã đã trao đổi, làm rõ thêm một số vướng mắc về việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ sở; nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; v.v…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện ông Lê Văn Thế đề nghị xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác CCHC; tiếp tục thực hiện tốt các quy định về TTHC liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, cá nhân,  tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức./.