Huyện Thạnh Phú – Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND huyện

Ngày đăng bài: 15/10/2020 | Tác giả: Lê Trung

Chiều ngày 12 tháng 10 năm 2020, Thường trực HĐND huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND huyện (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020). Đại biểu Thường trực HĐND, lãnh đạo các ban HĐND, UBND, UBMTTQVN, các cơ quan, đơn vị có liên quan, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện đến dự.

Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị (Ảnh:Văn phòng)

Trên cơ sở nghe Thường trực HĐND huyện trình bày dự kiến nội dung, chương trình và thời gian thực hiện các bước chuẩn bị tổ chức kỳ họp, hội nghị đã thảo luận và thống nhất:

Về thời gian: Hoàn thành nội dung tài liệu trình kỳ họp và tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp: trước ngày 13 tháng 11 năm 2020; xây dựng xong các báo cáo thẩm tra tài liệu: trước ngày 03 tháng 12 năm 2020; họp tổ đại biểu thảo luận: ngày 09 tháng 12 năm 2020; chính thức tổ chức kỳ họp: ngày 17 – 18 tháng 12 năm 2020; tổ chức tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp và họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp: đầu tháng 01 năm 2021.

Về nội dung: Kỳ họp sẽ xem xét trên 30 báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện chuẩn bị, trong đó chủ yếu là đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xem xét kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; đồng thời thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng trên lĩnh vực tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản và thực thi pháp luật ở địa phương.

Về dự thảo nghị quyết: Kỳ họp dự kiến xem xét thông qua 10 dự thảo nghị quyết; trong đó, nhóm kinh tế - xã hội có Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn năm 2021 - 2025; nhóm Nghị quyết về tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản có các Nghị quyết về dự toán thu, phương án phân bổ ngân sách nhà nước huyện năm 2021; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021 – 2025; các Nghị quyết về phân bổ, điều chỉnh, bổ sung nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ; nhóm nghị quyết khác có Nghị quyết thông qua “Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Thạnh Phú giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2021.

Chủ tịch HĐND huyện, ông Phạm Văn Bé Năm, Phó Bí thư Thường Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Văn phòng)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ngoài việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, kỳ họp thường lệ cuối nhiệm kỳ 2016- 2021, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện các bước theo lịch trình chuẩn bị, đặc biệt là bảo đảm chất lượng, đúng thẩm quyền các nội dung báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết…để kỳ họp đạt kết quả tốt./.