Mỏ Cày Nam: Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Ngày đăng bài: 15/10/2020 | Tác giả: Kim Gọn

Ngày 13 tháng 10 năm 2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện số 3 (đơn vị xã An Thới, Bình Khánh, Ngãi Đăng, An Định) tiến hành giám sát Ủy ban nhân dân xã, hợp tác xã về công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Tham gia Đoàn giám sát có: ông Huỳnh Văn Việt, Tổ Phó, Trưởng Đoàn;  các thành viên: ông Võ Nhân Nghĩa, Phó Trưởng  Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Huỳnh Văn Thanh, Phó Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân xã An Thới.

Quang cảnh buổi giám sát (ảnh: Kim Gọn)

Theo báo cáo, của Ủy ban nhân dân xã, Đoàn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia thành lập hợp tác xã, hỗ trợ cho hợp tác xã tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế xã hội; kết quả đạt được đã đem lại lợi ích cho các thành viên với giá đầu vào thấp hơn giá thị trường từ 2%-3% (Hợp tác xã nông nghiệp thực hiện việc ký hợp đồng với doanh nghiệp trong việc cung cấp thức ăn và thuốc thú y cho thành viên Hợp tác xã).

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác tại địa phương, còn những tồn tại như: Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết, Luật Hợp tác xã năm 2012 và chính sách về phát triển Hợp tác xã tại địa phương chưa được quan tâm toàn diện, đúng mức. Cán bộ quản lý hợp tác xã lớn tuổi, trình độ hạn chế, chưa có kinh nghiệm. Hợp tác xã chưa có trụ sở ổn định, gây khó khăn trong việc tiếp cận chính sách tín dụng, hỗ trợ đầu tư hạ tầng.

Kết thúc buổi giám sát Trưởng Đoàn kiến nghị Ủy ban nhân dân xã thực hiện một số việc sau: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, Hợp tác xã. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền. Đưa nội dung phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã vào Nghị quyết hằng năm.

Quan tâm hướng dẫn, theo dõi, giám sát hoạt động các hợp tác xã tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia thực hiện các dự án, đề án tổ chức sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện liên kết tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho hợp tác xã để tạo ra lợi nhuận, khuyến khích người dân tham gia hợp tác xã.

Đối với Hợp tác xã: Tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực; tích cực tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ hợp tác xã; thực hiện nghiêm điều lệ hợp tác xã, đại hội thành viên, quy chế quản lý vốn, tài sản hợp tác xã. Đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh; tăng cường mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hợp tác xã, chú trọng việc xây dựng sản phẩm có thương hiệu, đặc trưng thế mạnh của địa phương để tham gia thực hiện chương trình OCOP. Chú trọng xây dựng phương án kinh doanh phù hợp, có tính khả thi để thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ theo quy định./.