Mỏ Cày Nam: Giám sát công tác phòng, chống tội phạm gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của 02 xã Hương Mỹ và An Định

Ngày đăng bài: 29/09/2020 | Tác giả: Kim Gọn

Trong 02 ngày 24-25 tháng 9 năm 2020, Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện làm việc với Ủy ban nhân dân xã An Định và xã Hương Mỹ về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 9 tháng năm 2020. Tham dự giám sát gồm: Ông Nguyễn Văn Bé Tư, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng Đoàn; các thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Công an huyện và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Qua buổi làm việc, Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tội phạm của 02 xã, cụ thể như sau:

Ban Chỉ đạo 138 các xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện các kế hoạch về phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công an xã là lực lượng nòng cốt đã phối hợp với các ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các kế hoạch liên tịch.

Công tác tuyên truyền thực hiện thường xuyên, rộng khắp với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Các xã duy trì thực hiện nhiều mô hình về an ninh trật tự như: Mô hình camera giám sát, ánh sáng an ninh trật tự,…. Bên cạnh đó, công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng được chính quyền, đoàn thể 02 xã quan tâm thực hiện tốt.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng Đoàn đề nghị các xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt việc huy động sức mạnh toàn dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ủy ban nhân dân xã cần quan tâm củng cố, phát huy vai trò của các tổ chức nòng cốt trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện củng cố, kiện toàn Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự các ấp, Tổ nhân dân tự quản,….. Công an địa phương tăng cường hơn nữa công tác chủ động nắm bắt tình hình, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm liên quan đến cờ bạc, các hoạt động tín dụng đen,…; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương./.