Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Giám sát UBND xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 24/08/2020 | Tác giả: Lê Thắng

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-HĐND, ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện về giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đối với xã Tân Thanh. Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Ban KH-XH HĐND huyện tiến hành giám sát UBND xã Tân Thanh, do ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban KT – XH HĐND huyện làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi buổi làm việc (Ảnh: Lê Thắng)

Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã có quan tâm tham mưu Ban chỉ đạo xã xây dựng kế hoạch thực hiện 19 tiêu chí xã Nông thôn mới và tổ chức triển khai  đến thành viên Ban quản lý, Ban phát triển các ấp, cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức và phương pháp phù hợp. Qua tuyên truyền đã tạo sự thay đổi trong nhận thức, hành động của cán bộ, nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới biểu hiện qua việc nhân dân đóng góp thực hiện chương trình như hiến đất, góp tiền mặt, ngày công lao động  xây dựng giao thông nông thôn; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, tham gia kinh tế hợp tác, xây dựng cảnh quang môi trường.

Công tác chỉ đạo điều hành được tập trung thực hiện, thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã, phân công nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng tiêu chí, từng lĩnh vực sát với tình hình hình thực tế trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện có kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, định kỳ sơ tổng kết đánh giá kết quả đề ra giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Quan tâm phối hợp với các đoàn thể, Ban Quản lý và  Ban Phát triển các ấp trong việc triển khai thực hiện và xây dựng các tiêu chí nông thôn mới.

Đến nay xã đạt 8/19 tiêu chí (gồm tiêu chí 01: Quy hoạch; tiêu chí 03: Thủy lợi; tiêu chí 04: Điện; tiêu chí 07: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí 08: Thông tin và truyền thông; tiêu chí 12: lao động có việc làm; tiêu chí 15: Y tế; tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). Năm 2020 xã tập trung thực hiện và phấn đấu đến cuối năm đạt thêm 3 tiêu chí đã đăng ký (tiêu chí 5: trường học, tiêu chí 14: giáo dục, tiêu chí 19: quốc phòng và an ninh).

Tuy nhiên, Công tác tuyên truyền chưa thật sự sâu, rộng hình thức chưa phong phú nên chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, chưa tạo thành phong trào xây dựng nông thôn mới rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia từ đó ảnh hưởng đến kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Công tác lãnh chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới thời gian qua chưa thật sự quyết liệt, chưa thường xuyên, thiếu quyết tâm nhất là các tiêu chí vận động trong dân, chưa có giải pháp cụ thể để thực hiện các tiêu chí đạt thấp hoặc chưa đạt. Tiến độ thực hiện các tiêu chí còn chậm và đạt thấp so với mặt bằng chung của huyện.

Việc quản lý quy hoạch thực hiện chưa tốt, còn một vài hộ dân xây dựng lấn chiếm hành lang lộ giới. Các tổ hợp tác sản xuất được thành lập nhưng chưa hoạt động theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP (nay là Nghị định 77/2019/NĐ-CP), các hình thức liên kết tiêu thụ sản phẩm đầu ra đầu vào chưa có.  

Do đó, UBND xã Tân Thanh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức và phương pháp phù hợp, giải thích, tuyên truyền cho người dân thông hiểu đầy đủ, đúng đắn về vai trò chủ thể để người dân hưởng ứng, tự nguyện thực hiện nhất là thực hiện các tiêu chí, phần việc thuộc trách nhiệm hộ gia đình xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Tập trung xây dựng nông thôn mới, ưu tiên thực hiện các tiêu chí về thu nhập, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và giao thông nông thôn.

Rà soát, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện từng tiêu chí, có giải pháp thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý. Trong quá trình thực hiện thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, định kỳ sơ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các đoàn thể, Ban Quản lý, Ban phát triển trong công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Quan tâm nhân rộng những cách làm hay, các mô hình kinh tế có hiệu quả, những gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Quan tâm, quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các tiêu chí. Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ./.