HĐND huyện Thạnh Phú giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và đô thị theo quy hoạch

Ngày đăng bài: 18/06/2020 | Tác giả: Lê Trung

Trong tuần lễ đầu tháng 6 năm 2020, Đoàn giám sát HĐND huyện Thạnh Phú do ông Lê Văn Trung, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng Đoàn đã tiến hành hoạt động giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và đô thị theo quy hoạch trên địa bàn huyện.

Qua khảo sát tình hình tại xã Giao Thạnh, xã Tân Phong, thị trấn Thạnh Phú và làm việc với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả chủ yếu như: Xã Tân Phong, xã Giao Thạnh và thị trấn Thạnh Phú đã được lập và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị; thị trấn Thạnh Phú đã hoàn thành lập quy hoạch chi tiết đô thị. Tình trạng xây dựng các công trình không phép, sai phép, sai quy hoạch làm ảnh hưởng cảnh quan kiến trúc không gian đô thị được kiểm soát cơ bản. Đầu năm 2020, huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; kế hoạch phối hợp vận động xử lý hành lang an toàn giao thông và hoàn trả mặt bằng đường vào trung tâm 3 xã Thạnh Hải – An Điền – Mỹ An, đường cầu Ván và cầu An Qui.

Ông Lê Văn Trung, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (Ảnh: Lê Dẫn)

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định, công khai quy hoạch và xử lý vi phạm được quan tâm thực hiện. Từ đầu năm 2019 đến nay, xã Quới Điền đã lập biên bản buộc tháo dỡ 12 trường hợp xây dựng mái che vi phạm hành lang an toàn giao thông, 46/49 trường hợp tái lấn chiếm mốc giải phóng mặt bằng Huyện lộ 92 trước 2019 (còn 03 hộ đang chờ thực hiện phương án cưỡng chế). Xã Giao Thạnh xử phạt vi phạm hành chánh 01 trường hợp và 10 trường hợp lập biên bản vi phạm hành lang an toàn giao thông (được cam kết tự tháo dỡ). Thị trấn Thạnh Phú đình chỉ 03 trường hợp xây dựng không phép; 02 trường hợp xây dựng sai phép được hướng dẫn điều chỉnh giấy phép phù hợp. Xã Tân Phong, trước đây huyện và xã ra quyết định xử phạt 54 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông (huyện 41, xã 13), đến nay đã vận động nộp phạt 21 trường hợp.

Công tác thẩm tra, cấp phép xây dựng được thực hiện với 41 giấy phép được cấp từ đầu 2019 đến nay (32 nhà ở, 09 tổ chức doanh nghiệp); qua kiểm tra, hầu hết đều thực hiện đảm bảo theo yêu cầu. Trong phát triển đô thị, xã Tân Phong đạt 48/59 tiêu chí (theo kết quả năm 2018), xã Giao Thạnh đạt 52/59 tiêu chí (đang lập Đề án đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận đô thị loại V trong năm 2020), thị trấn Thạnh Phú đạt 40/59 tiêu chí đô thị loại IV.

Hạn chế chủ yếu là công tác thông tin, tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên và sâu rộng, một bộ phận người dân chưa thông hiểu và thiếu ý thức thực hiện các quy định pháp luật về trật tự xây dựng và quy hoạch đô thị. Chỉ giới quy hoạch giao thông ảnh hưởng đến diện tích xây dựng nên tình trạng vi phạm chỉ giới xây dựng còn phổ biến. Việc xây dựng trước đây chưa có mốc lộ giới và từng thời điểm qui định về lộ giới có khác nhau nên thường phát sinh nhiều trường hợp so bì, thiếu đồng bộ trong quản lý xây dựng.

Sự theo dõi, quản lý của chính quyền địa phương chưa sâu sát, thiếu cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ nên lúng túng trong xử lý vấn đề; một số trường hợp xây dựng không phép, sai phép và lấn chiếm hành lang lộ giới còn xảy ra; còn 33 quyết định xử phạt tồn đọng kéo dài chưa có biện pháp chế tài thực hiện. Kinh phí đầu tư cho xây dựng đô thị còn hạn chế (chủ yếu chỉ dựa vào vốn của trên phân bổ hàng năm) nên tiến độ nâng chất, phát triển các tiêu chí xây dựng đô thị thực hiện chậm, còn nhiều tiêu chí đạt điểm thấp.

Đoàn giám HĐND huyện khuyến nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng lưu ý thực hiện một số nội dung chủ yếu như: Thường xuyên phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và công bố, công khai quy hoạch phát triển đô thị nhằm nâng cao nhận thức người dân trong thực hiện quản lý trật tự xây dựng và đô thị theo quy hoạch.

     Đường Trần Thị Tiết, con đường đẹp nhất nội ô thị trấn Thạnh Phú (Ảnh: Lê Trung)

Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quản lý công tác này; quan tâm bố trí cán bộ chuyên môn phù hợp đối với địa bàn đô thị và quy hoạch đô thị; định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật thông tin; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng giúp cơ sở xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tổ chức vận động thực hiện và có biện pháp chế tài thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm trên lĩnh vực xây dựng còn tồn đọng; ngăn chặn kịp thời tình trạng tách thửa các loại đất, phân lô bán nền, xây dựng nhà không đúng quy định.

Tích cực nghiên cứu, tham vấn và đề xuất thực hiện việc xây dựng và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch; rà soát, đề xuất chủ trương, phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển đô thị sát thực tế, có tính khả thi cao, phù hợp với dự báo tình hình phát triển trong thời gian tới. Thực hiện lộ trình xây dựng quy hoạch chi tiết đô thị 2 xã Giao Thạnh, Tân Phong và mở rộng quy hoạch đô thị thị trấn Thạnh Phú; tranh thủ khai thác các nguồn vốn đầu tư của trung ương, của tỉnh, ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách huyện và huy động vốn xã hội hóa để phát triển các tiêu chí xây dựng đô thị đạt yêu cầu.

Đoàn giám sát HĐND huyện giao Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện theo dõi và giám sát kết quả tổ chức thực hiện các khuyến nghị trên./.