Mỏ Cày Nam: Hội đồng nhân dân huyện giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Ngày đăng bài: 02/06/2020 | Tác giả: Kim Gọn

Chiều ngày 29 tháng 5 năm 2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện do ông Nguyễn Văn Bé Tư, Phó Chủ tịch HDND huyện làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện gắn với các việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về Đồng Khởi mới khắc phục ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên.

Quang cảnh buổi giám sát (ảnh: Kim Gọn)

Công tác triển khai, tổ chức thực hiện chính sách về bảo vệ môi trưởng, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Hàng năm lãnh đạo phòng thực hiện tốt công tác tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành gắn với công tác môi trường trên địa bàn huyện. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường được chú trọng và thực hiện đa dạng nhiều hình thức phong phú nên được toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, nhận thức ngày càng rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

Hoạt động giữ gìn môi trường, bảo vệ môi trường, nhân rộng các công trình, mô hình bảo vệ môi trường được tập trung thực hiện nhất là nhân rộng công trình biogas xử lý môi trường trong chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi để nuôi cá, trùn quế, phân loại rác ủ thành phân hữu cơ ở khu vực nông thôn.

Công tác tổ chức đăng ký, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục về môi trường được tập trung thực hiện đúng quy định, đã cấp 1.238 giấy xác nhận bảo vệ môi trường, lũy kế đã cấp 2.155 giấy xác nhận về môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, đồng thời lãnh đạo phòng luôn quan tâm chỉ đạo cán bộ môi trường xã thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường đã đăng ký xác nhận.

Công tác quản lý về rác thải có nhiều chuyển biến tích cực, quan tâm thực hiện công tác xã hội hóa, thu hút đầu tư thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải được quan tâm thực hiện. Hiện trên địa bàn huyện có 7 tổ chức, cá nhân thu gom rác đưa về bãi rác huyện để xử lý; đối với rác thảo y tế được các cơ sở y tế xử lý đúng theo quy định.

Công tac kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm tra việc thực hiện các thủ tục môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt, tiến hành kiểm tra 4.461 cơ sở, nhắc nhở 1.801 cơ sở, lập biên bản 1.072 cơ sở, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử phạt 03 trường hợp với số tiền 62,5 triệu đồng; cấp xã xử phạt 04 trường hợp với số tiền 10 triệu đồng.

Công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được thực hiện đảm bảo đúng, đủ, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật, kết quả từ năm 2016-2019 đã thu được 594.430.309 đồng.

Kết thúc buổi giám sát Trưởng Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao nội dung đơn vị báo cáo trước Đoàn giám sát; yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới cần phát huy những mặt làm được và khắc phục những hạn chế vừa qua để thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, sụt lún, triều cường, xâm nhập mặn, hạn chế thấp nhất những tác động, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn huyện./.