Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Phú giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu kiện của công dân.

Ngày đăng bài: 28/05/2020 | Tác giả: Lê Trung

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu kiện của công dân, trung tuần tháng 5 năm 2020, Đoàn giám sát HĐND huyện do ông Lê Văn Trung, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng Đoàn đã tiến hành hoạt động giám sát tại các xã An Qui, xã Bình Thạnh và UBND huyện.

Từ đầu năm 2019 đến nay, công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu kiện của công dân được UBND huyện triển khai, chỉ đạo thực hiện theo quy định pháp luật. Các vụ việc theo yêu cầu khiếu kiện, kiến nghị của công dân đã được xem xét giải quyết kịp thời, góp phần giảm thiểu khiếu kiện đông người, vượt cấp, tạo được niền tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền địa phương.

Ông Lê Văn Trung, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát đối với UBND huyện (Ảnh: Hiền Mai)

Thông qua kế hoạch phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể, huyện đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trên 750 cuộc, có 16.540 lượt người dự với nhiều hình thức, góp phần nâng ý thức thực thi pháp luật trong quần chúng.

Chủ tịch UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện tiếp công dân theo định kỳ, có 639 lượt công dân đến yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại các vấn đề trong giải tỏa đền bù, xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp tiền vay, đường nước; tổ chức 01 cuộc đối thoại với 25 tiểu thương chợ Giồng Miễu xung quanh việc di dời chợ.

Tổng số đơn, thư khiếu kiện của công dân được tiếp nhận là 171 (giảm 13 đơn so với cùng kỳ), trong đó có 01 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, còn lại là đơn phản ánh, kiến nghị; đã giải quyết 156 đơn (đạt 91,2%), trong đó có 85 đơn hòa giải thành tại cơ sở, vận động rút và xếp đơn 13 vụ, còn 15 đơn đang tiếp tục xác minh để giải quyết.

Quá trình tiếp nhận, thụ lý và giải quyết, trả lời đơn, thư của công dân được thực hiện đúng quy định; nhiều trường hợp được phân tích, giải thích, hướng dẫn thấu lý, đạt tình để người dân nhận thức và tự giác thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hạn chế chủ yếu là công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật chưa thường xuyên và rộng khắp; một bộ phận người dân nặng về quyền lợi kinh tế, thường bị kích xúi và khiếu kiện để cầu may; nhiều trường hợp địa phương mời đến giáo dục, phân tích, giải thích và xem xét giải quyết nhưng đương sự không đến làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước.

Sự cộng đồng trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong phối hợp gỉải quyết đơn, thư có mặt chưa chặt chẽ, một số trường hợp còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; việc theo dõi và thông tin phản hồi kết quả giải quyết đơn, thư theo quy định tại Điều 28 Luật Tiếp công dân có lúc chưa bảo đảm kịp thời.

Công tác hòa giải ở xã có mặt chưa tốt; một số trường hợp khó khăn thường là hòa giải để hợp thức hóa thủ tục chuyển về huyện, thiếu đầu tư phân tích, giải thích, thuyết phục đương sự tự giác chấp hành pháp luật.

Đoàn giám sát khuyến nghị UBND huyện quan tâm thực hiện một số vấn đề như:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật, nhất là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai… sâu rộng trong nhân dân; chú trọng nhân rộng các mô hình tuyên truyền có hiệu quả nhằm không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng.

Nâng cao trách nhiệm của người đúng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kịp thời xem xét giải quyết các đơn, thư của công dân, không để tồn đọng hoặc quá hạn luật định.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và bộ phận Tiếp công dân trong theo dõi, xử lý thông tin và phản hồi kịp thời kết quả giải quyết đơn, thư, khắc phục trường hợp người dân đi lại nhiều lần không cần thiết.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm các thành viên Hội đồng hòa giải xã; định kỳ thực hiện kiểm tra và sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm và chỉ đạo thực hiện tốt công tác này.

Tác động Tòa án nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ xét xử đối với các trường hợp khiếu kiện Tòa án thụ lý; có sự thống nhất giữa Tòa án nhân dân và UBND các xã, thị trấn trong thiết lập quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ xét xử án dân sự từ xã chuyển đến; có cơ chế thông tin về kết quả hòa giải của Tòa án với chính quyền địa phương nhằm tạo thuận lợi trong quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Rà soát, thống kê những vụ việc phức tạp phát sinh và đề xuất đưa vào nhóm việc Tổ công tác 2666 của Huyện ủy để có sự lãnh đạo xử lý; theo dõi, giải quyết ổn định những vụ việc có khả năng khiếu kiện đông người, gây bất ổn an ninh, trật tự trong thời điểm tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Đoàn giám sát HĐND huyện giao Ban Pháp chế HĐND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát kết quả thực hiện các khuyến nghị trên./.