Chương trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường)

Ngày đăng bài: 26/03/2020 | Tác giả: Phó Chánh Văn phòng
 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

KỲ HỌP THỨ 15

(Kỳ họp bất thường)

---------

Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15

Ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh, khóa IX nhằm thảo luận và quyết nghị một số nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội và nhân sự của tỉnh.

 

I. TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

II. PHẦN ĐIỀU HÀNH THÔNG QUA NỘI DUNG KỲ HỌP

1. Trình bày chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 15; Phân công thư ký kỳ họp. 

2. Điều hành chào cờ.

* Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. Thông qua nghị quyết

* Báo cáo về việc giải trình nội dung thẩm tra các Ban của HĐND tỉnh đề nghị bổ sung, giải trình tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX (Báo cáo số: 87/BC-UBND của UBND tỉnh, ngày 27/3/2020)

(1) Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Nghị quyết giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp do cấp tỉnh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

(Biểu quyết)

(2) Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thông qua phương án thiết kế, phương thức đầu tư Dự án Công viên An Hội, thành phố Bến Tre.

(Biểu quyết)

(3) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2020.

(Biểu quyết)

(4) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

(Biểu quyết)

(5) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2024.

(Biểu quyết)

(6) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

(Biểu quyết)

(7) Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán chi tiết vốn ngoài nước do Trung ương bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) năm 2020.

(Biểu quyết)

(8) Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020.

(Biểu quyết)

(9) Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Biểu quyết)

4.  Thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

4.1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

- Tờ trình về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

(Biểu quyết)

- Dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

(Biểu quyết)

4.2. Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

(Biểu quyết)

- Dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

(Biểu quyết)

5. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo công tác phòng chống, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Báo cáo số 150/BC-MTTQ-BTT ngày 16/4/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre về báo cáo  kết quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân khắc phục hạn mặn tính đến ngày 14/4/2020.

* PHẦN THẢO LUẬN

(1) Đại diện Tổ đại biểu huyện Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú thảo luận.

(2) Đại diện Tổ đại biểu huyện Giồng Trôm thảo luận.

(3) Đại diện Tổ đại biểu huyện Châu Thành thảo luận.

(4) Đại diện Tổ đại biểu thành phố Bến Tre, huyện Bình Đại thảo luận.

(5) Đại diện Tổ đại biểu huyện Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách thảo luận.

(6) Đại diện Tổ đại biểu huyện Ba Tri thảo luận.

 

* Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

* Chào cờ bế mạc./.

Các tin khác