Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình triển khai việc mua sắm tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố năm 2019

Ngày đăng bài: 11/03/2020 | Tác giả: Minh Triết

Trong tháng 2 - 3 năm 2020, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã giám sát tình hình triển khai việc mua sắm tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố. Đoàn giám sát qua báo cáo đối với Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Ba Tri, Giồng Trôm; làm việc trực tiếp với UBND các huyện Châu Thành, Bình Đại, Thạnh Phú, thành phố Bến Tre và Sở Tài chính.

Đại diện Ban Giám hiệu các trường học báo cáo tình hình trang cấp tài sản mua sắm tập trung trong năm 2019. Ảnh: Minh Triết

Qua giám sát, Đoàn đánh giá UBND các huyện triển khai, quán triệt khá tốt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 về việc ban hành danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND). Trong năm 2019, có 9/9 huyện, thành phố tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa và trực tiếp ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu. Tài sản được thực hiện mua sắm tập trung trong năm 2019 chủ yếu là máy vi tính, máy in, ti vi, bàn ghế học sinh, bàn ghế làm việc, trang thiết bị dạy học mầm non cho hoạt động của các cơ quan, trường học trên địa bàn.

Việc tổ chức mua sắm tập trung giúp giảm đầu mối, tiết kiệm chi phí, nhân lực thực hiện; sau đấu thầu có giảm giá, giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước. Việc đấu thầu rộng rãi tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu cung cấp hàng hóa cùng tham gia đấu thầu, từ đó giảm giá cả hàng hóa mua sắm tiến gần với giá thị trường. Thiết bị, tài sản được trang cấp đúng tiêu chuẩn, định mức; chủng loại, quy cách hàng hóa mua sắm đồng bộ, thống nhất, thuận lợi cho việc quản lý tài sản trên địa bàn.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát đánh giá việc triển khai Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND vẫn còn nhiều hạn chế. Sở Tài chính chậm hướng dẫn thực hiện Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND, do vậy Ủy ban nhân các huyện, thành phố bị lúng túng và chậm triển khai thực hiện việc mua sắm tập trung, việc trang cấp hàng hóa, dịch vụ chậm trễ gây nhiều khó khăn cho hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp huyện trong năm 2019. Việc các huyện, thành phố không thực hiện việc mua sắm hàng hóa theo phương thức thỏa thuận khung nên không thực hiện được quy định giao cho đơn vị chủ động mua sắm hàng hóa, dịch vị có giá trị dự toán dưới 100 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 của Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND, dẫn đến không giải quyết kịp thời cho yêu cầu mua sắm nhỏ, lẻ của cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2019, dự toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ đã được giao cho các đơn vị, cơ quan, trong khi đó Ban quản lý đầu tư xây dựng dự án các huyện, thành phố thực hiện mua sắm hàng hóa tập trung theo phương thức ký hợp đồng trực tiếp, dẫn đến vi phạm đến quyền tự chủ về tài chính của đơn vị được giao dự toán mua sắm, đồng thời gây khó khăn trong thủ tục chi quyết toán của Kho bạc nhà nước.

Giá cả mua sắm hàng hóa qua đấu thầu tuy được công khai, minh bạch, nhưng mức giá hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng mua sắm chưa tiệm cận sát với giá thị trường tại thời điểm mua; chênh lệch giá giữa giá gói thầu được phê duyệt và giá trúng thầu không lớn; một số Ban quản lý đầu tư xây dựng dự án cấp huyện còn lập thêm chi phí quản lý dự án cho gói thầu mua sắm hàng hóa là sai quy định chi ngân sách, gây lãng phí.

Nguyên nhân của các hạn chế trên là do nhận thức không đầy đủ về nội dung của Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND, việc triển khai thực hiện việc mua sắm tập trung ở các địa phương không thống nhất, một số nơi còn xảy ra sai sót. Năng lực đội ngũ cán bộ của một số ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng cấp huyện còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, thẩm định giá và xác định tiêu chuẩn hàng hóa, dịch vụ. Các đơn vị được giao dự toán mua sắm thiếu chủ động, thiếu kinh nghiệm trong việc thống kê, lập dự toán nhu cầu mua sắm.

Đoàn giám sát làm việc với Sở Tài chính. Ảnh: Minh Triết.

Để thực hiện tốt hơn việc mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật trong thời gian tới, Đoàn giám sát kiến nghị Sở Tài chính tham mưu việc điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tiếp tục thực hiện chủ trương mua sắm tập trung cung cấp hàng hóa, dịch vụ đáp ứng tốt cho yêu cầu hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện tốt mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản công. Thống nhất chung về định mức trang cấp, chuẩn hóa và đồng bộ về tiêu chuẩn, cấu hình, quy cách, mẫu mã hàng hóa cho từng cấp, từng ngành được trang bị, có sự thống nhất trong việc đề xuất nhu cầu mua sắm ở từng cấp, từng đơn vị, tạo thuận lợi cho việc tổ chức mua sắm.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Đoàn kiến nghị thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh sai sót và thực hiện tốt các gói thầu mua sắm hàng hóa tập trung của huyện, thành phố năm 2019 đúng theo quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ; nghiệm thu hàng hóa đưa vào sử dụng và thực hiện tốt chế độ bảo hàng, bảo trì hàng hóa theo hợp đồng; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản mua sắm.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố thẩm định lại và thẩm định kỹ chất lượng gỗ, quy cách hàng hóa, kỹ thuật mộc của các gói thầu mua sắm hàng hóa bàn ghế học sinh, nghiệm thu chất lượng hàng hóa đúng theo hợp đồng đã ký./.

Các tin khác