Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp

Ngày đăng bài: 11/03/2020 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 -2020 về lĩnh vực phát triển công nghiệp. Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát tại 04 doanh nghiệp thuộc khu Công nghiệp Giao Long và Khu Công nghiệp An Hiệp vào ngày 03 tháng 03 năm 2020 và có buổi làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre vào ngày 05 tháng 03 năm 2020 tại trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Công nhân đang làm việc tại dây chuyền chế biến cá Tra đông lạnh (ảnh; Vĩnh Hạ)

Thành phần Đoàn giám sát: Ông Huỳnh Quang Triệu - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Quới - Trưởng Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Chính - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp, ông Phạm Thanh Trúc - Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre, ông Nguyễn Văn Khiêm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, ông Phạm Văn Trung - Bí thư Đảng ủy Phường An Hội, đại diện các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Qua khảo sát tại các doanh nghiệp, nghiên cứu các tài liệu có liên quan và làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Đoàn giám sát có những đánh giá bước đầu về việc thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực phát triển công nghiệp như sau:

- Về công tác Quy hoạch các Khu công nghiệp: Trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 08 khu công nghiệp theo Công văn số 1352/TTg-KTN ngày 10 tháng 8 năm 2009 và Công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2014, tuy nhiên, hiện nay, chỉ có 02 khu Công nghiệp đi vào hoạt động.

- Về đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp: Mặc dù Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các cơ quan có liên quan đã huy động nhiều nguồn lực, có nhiều biện pháp thu hút nhà đầu tư đầu tư vào hạ tầng các khu công nghiệp nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra, nguồn lực đầu tư hạ tầng chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước. Đồng thời, việc đầu tư hạ tầng tại Khu công nghiệp Phú Thuận giai đoạn 2016 – 2020 khó hoàn thành trong năm 2020. Hạ tầng của tỉnh còn chưa đồng bộ với quá trình phát triển công nghiệp (nhất là về giao thông) và chưa có quỹ đất sạch.

- Chưa tập trung thu hút các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm ưu tiên theo định hướng của tỉnh.

- Các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng lao động phổ thông, số lao động này chưa ổn định và thường xuyên có sự chuyển dịch; giá trị đóng góp của các khu công nghiệp vào ngân sách tỉnh không lớn.

Đoàn giám sát làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (ảnh: Vĩnh Hạ)

- Tỉnh chưa xây dựng được vùng nguyên liệu để phát triển công nghiệp và công nghiệp của tỉnh cũng chưa góp phần hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp tại địa phương.

Từ những tồn tại, hạn chế trên, Đoàn giám sát có một số kiến nghị như sau:

- Đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp phối hợp với các ngành chức năng tham mưu lãnh đạo tỉnh có chính sách chia sẻ, hỗ trợ các khó khăn cho doanh nghiệp nhất là trong tình hình hạn mặn như hiện nay, đồng thời, có biện pháp tháo gỡ khó khăn về lao động cho doanh nghiệp.

- Ưu tiên kêu gọi các doanh nghiệp có khả năng đóng góp cho ngân sách tỉnh vào đầu tư tại các khu công nghiệp.

- Tiếp tục hoàn thành hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Phú Thuận và tham mưu, theo dõi tiến độ triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Đoàn giám sát còn đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tích cực phản ánh, kiến nghị các khó khăn của doanh nghiệp đến các cơ quan Trung ương, địa phương để ban hành, điều chỉnh các chính sách về doanh nghiệp cho phù hợp, đồng thời, thường xuyên phản ánh các khó khăn trong thực hiện các chủ trương về phát triển công nghiệp tại địa phương đến các hội nghị, diễn đàn lớn của tỉnh để lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn kịp thời giải quyết/.