Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa IX: các cơ quan có liên quan thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Ngày đăng bài: 07/01/2020 | Tác giả: Minh Triết

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Vĩnh Hạ)

Để nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành Kỳ họp thứ 14 vào chiều ngày 25 tháng 12 năm 2019.

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất đánh giá các hoạt động chuẩn bị nội dung, tài liệu, thông tin tuyên truyền, phục vụ kỳ họp thứ 14 đã đi vào nền nếp, cơ bản có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan: Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh, đảm bảo tài liệu kỳ họp được đăng tải đầy đủ theo thời gian đã thống nhất tại cuộc họp liên tịch. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp đáp ứng yêu cầu tham khảo của đại biểu HĐND tỉnh trong thảo luận và quyết nghị. Phiên thảo luận đã đưa ra nhiều giải pháp tương đối cụ thể, cung cấp cho đại biểu HĐND tỉnh và cử tri bức tranh khá toàn diện về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu HĐND tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề bức xúc để chất vấn, UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trả lời chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra được giải pháp cụ thể và thời gian thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp được nâng lên một bước so với các kỳ họp trước với nhiều hoạt động đa dạng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan có liên quan trong tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được phân công tại Kỳ họp thứ 14. UBND tỉnh, các cơ quan trình dự thảo nghị quyết và các Ban HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chất lượng Kỳ họp thứ 14 được nâng lên. Ông đề nghị, trên cơ sở thảo luận, thống nhất của đại biểu về mặt được và hạn chế trong công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành, phục vụ kỳ họp, Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp theo các ý kiến đóng góp của đại biểu; các cơ quan có liên quan tiếp tục phát huy những mặt làm được, thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế đã nêu trong báo cáo và tập trung thực hiện các nội dung sau:

Về chuẩn bị nội dung, tài liệu kỳ họp: Việc chuẩn bị nội dung, tài liệu trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh cần được các cơ quan có liên quan chủ động hơn nữa trong triển khai thực hiện. UBND tỉnh tổ chức đánh giá tình hình chuẩn bị nội dung, tài liệu trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2019 của các cơ quan chuyên môn, có hình thức khen thưởng đối với các cơ quan chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ và chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ quan chưa đảm bảo tiến độ, quy trình, chất lượng hồ sơ trình tại kỳ họp. Hoạt động thẩm định của cơ quan tư pháp và hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh cần thể hiện rõ quan điểm trên cơ sở các quy định của pháp luật. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh cần nâng cao chất lượng, đảm bảo đánh giá về nội dung trình và cung cấp thông tin đầy đủ để HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Từ sau Kỳ họp thứ 14, Thường trực HĐND tỉnh sẽ không đưa vào Chương trình kỳ họp các nội dung chưa được thực hiện đúng quy định.

Về điều hành kỳ họp: Thường trực HĐND tỉnh rà soát và nhắc nhở các trường hợp Tổ trưởng Tổ đại biểu điều hành phiên thảo luận tại Tổ chưa đảm bảo thời gian và đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh. Từng đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan chuyên môn được mời dự họp Tổ phải phát huy tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, đóng góp cho tài liệu kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND tỉnh. Chủ tọa linh hoạt trong điều hành phiên thảo luận tại hội trường để có thể thực hiện tất cả các nội dung đã đề ra.

Về việc tổ chức thực hiện các nghị quyết và giải quyết kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, các địa phương tổ chức thực hiện ngay các nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 14 thông qua, với tinh thần “bứt phá về đích”. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện các giải pháp đã cam kết với cử tri. Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh như đã đề ra tại báo cáo.

Về công tác hậu cần, phục vụ và thông tin - tuyên truyền về nội dung kỳ họp: Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục cải thiện công tác hậu cần, phục vụ kỳ họp theo góp ý của đại biểu HĐND tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền các nội dung kỳ họp đến các ngành, các cấp để thực hiện và đến cử tri để hưởng ứng và theo dõi, giám sát việc thực hiện./.