HĐND tỉnh Bến Tre phê duyệt tổng biên chế công chức, hợp đồng, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức của tỉnh năm 2020

Ngày đăng bài: 26/12/2019 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Biên chế là căn cứ để cho các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tuyển dụng, bố trí nhân sự, dự toán kinh phí hoạt động, giúp cơ quan, đơn vị có đủ nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao. Hàng năm, căn cứ vào các văn bản phê duyệt biên chế của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng biên chế công chức, hợp đồng, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội của tỉnh; đồng thời, giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng, điều chỉnh số biên chế dự phòng và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt tổng biên chế biên chế của tỉnh trong năm tiếp theo.

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác biên chế tại Sở Nội vụ (ảnh: Vĩnh Hạ).

Thực hiện tinh thần trên; đồng thời căn cứ vào các văn bản phê duyệt biên chế cho tỉnh Bến Tre trong năm 2020 của Bộ Nội vụ, ngày 06 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân tỉnh đã ban hành Nghị  quyết số 67/NQ-HĐND về phê duyệt tổng biên chế công chức, hợp đồng, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội của tỉnh Bến Tre, cụ thể như sau:

* Tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 1.877 biên chế, gồm:

- Biên chế công chức là 1.790, giảm 39 biên chế so với năm 2019; trong đó: Phân bổ cho các cơ quan 1.785 biên chế, dự phòng 05 biên chế.

- Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 87 biên chế: Phân bổ cho các cơ quan 87 biên chế.

* Tổng số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) và hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 21.121 người, gồm:

- Số lượng người làm việc là 21.072, giảm 488 người so với năm 2019; trong đó: Phân bổ cho các đơn vị 21.043 người, dự phòng 29 người.

- Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 49, giảm 01 biên chế so với năm 2019; trong đó: Phân bổ cho các đơn vị 49 biên chế, không có dự phòng.

* Tổng số lượng người làm việc trong các hội: 138 người, giữ nguyên như năm 2019; trong đó: Phân bổ cho các hội 133 người, dự phòng 05 người./.