Bến Tre tiến hành nhập các ấp không đủ tiêu chuẩn trên địa bàn huyện Giồng Trôm và Thạnh Phú.

Ngày đăng bài: 26/12/2019 | Tác giả: Vĩnh Hạ
Thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; theo đó, tiêu chuẩn của các ấp thuộc các xã miền Nam phải có từ 350 hộ gia đình trở lên. Qua rà soát tiêu chuẩn các ấp trên địa bàn huyện Giồng Trôm và huyện Thạnh Phú còn một số ấp có quy mô nhỏ, chưa đạt chuẩn về số hộ gia đình cần phải sắp xếp lại. Nhằm góp phần tinh giản bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cấp cơ sở; ngày 06 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về việc nhập ấp trên địa bàn huyện Giồng Trôm và huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre với nội dung cụ thể như sau:

Đại diện Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết về việc nhập ấp trên địa bàn huyện Giồng Trôm và huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (ảnh: Hữu Hiệp).

* Nhập 02 ấp thuộc xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm:

Nhập toàn bộ ấp Bình Thạnh (94,2 ha diện tích tự nhiên, 138 hộ) vào ấp Bình Phú (195 ha diện tích tự nhiên, 230 hộ). Sau khi nhập ấp Bình Thạnh vào ấp Bình Phú, ấp Bình Phú có 289,2 ha diện tích tự nhiên và 368 hộ.

Địa giới hành chính ấp Bình Phú: Đông giáp sông Ba Lai và ấp Bình An; Tây giáp ấp Thới Trị, xã Châu Hòa và ấp Bình Đông A; Nam giáp ấp Bình Đông A; Bắc giáp ấp Thới An, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm.

* Nhập 02 ấp thuộc xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm:

Nhập toàn bộ ấp Đội Bảy (78,74 ha diện tích tự nhiên, 159 hộ) vào ấp Tân Thị (172,74  ha diện tích tự nhiên, 343 hộ). Sau khi nhập ấp Đội Bảy vào ấp Tân Thị, ấp Tân Thị có 251,48 ha diện tích tự nhiên và 502 hộ.

Địa giới hành chính ấp Tân Thị: Đông giáp ấp Giồng Bà Thủ và một phần ấp Giồng Ông Xồm; Tây giáp một phần ấp Giồng Đồng, xã Tân Lợi Thạnh và một phần ấp Linh Phụng, xã Long Mỹ; Nam giáp ấp Giồng Sâu, xã Tân Lợi Thạnh; Bắc giáp một phần ấp Linh Phụng, xã Long Mỹ và một phần ấp Tân Thị Đình, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm.

* Điều chỉnh 03 ấp thuộc xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm:

- Nhập một phần ấp Ngã Tắc (18,3 ha diện tích tự nhiên, 33 hộ) vào ấp Phú Thứ Ngoài (90,6 ha diện tích tự nhiên, 188 hộ). Sau khi sáp nhập một phần ấp Ngã Tắc vào ấp Phú Thứ Ngoài, ấp Phú Thứ Ngoài có 108,9 ha diện tích tự nhiên và 221 hộ.

Địa giới hành chính ấp Phú Thứ Ngoài: Đông giáp ấp Cái Tắc, xã Mỹ Thạnh; Tây giáp ấp Phú Thứ Trong; Nam giáp ấp Phú Thuận; Bắc giáp ấp 2A, xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre.

- Nhập một phần ấp Ngã Tắc (54,3 ha diện tích tự nhiên, 65 hộ) vào ấp Phú Thuận (208,5 ha diện tích tự nhiên, 350 hộ). Sau khi sáp nhập một phần ấp Ngã Tắc vào ấp Phú Thuận, ấp Phú Thuận có 262,8 ha diện tích tự nhiên và 415 hộ.

Địa giới hành chính ấp Phú Thuận: Đông giáp ấp Lương Phú 1, ấp Lương Phú 2, xã Lương Phú và ấp Cái Tắc, xã Mỹ Thạnh; Tây giáp ấp Long Điền, xã Phước Long; Nam giáp ấp Phú Hòa; Bắc giáp ấp Phú Thứ Ngoài, xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm.

* Nhập 02 ấp thuộc xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm:

Nhập toàn bộ ấp Lương Phú I (72 ha diện tích tự nhiên, 132 hộ) vào ấp Lương Phú II (67,5 ha diện tích tự nhiên, 141 hộ) để thành lập ấp Lương Phú. Ấp Lương Phú có 139,5 ha diện tích tự nhiên và 273 hộ.

Địa giới hành chính ấp Lương Phú: Đông giáp ấp Long Nội và Long Ngoại, xã Lương Phú; Tây giáp ấp Phú Thuận, xã Thuận Điền; Nam giáp ấp Lương Quới, xã Lương Phú; Bắc giáp ấp Cái Tắc, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm. 

* Nhập 02 ấp thuộc xã Phước Long, huyện Giồng Trôm:

Nhập toàn bộ ấp Mỹ Thạnh (77,9 ha diện tích tự nhiên, 178 hộ) vào ấp Phước Mỹ (215,8 ha diện tích tự nhiên, 246 hộ). Sau khi nhập ấp Mỹ Thạnh vào ấp Phước Mỹ, ấp Phước Mỹ có 293,7 ha diện tích tự nhiên và 424 hộ.

Địa giới hành chính ấp Phước Mỹ: Đông giáp ấp Mỹ Quới; Tây giáp sông Hàm Luông; Nam giáp sông Phước Mỹ; Bắc giáp ấp Long Thị và ấp Mỹ Thanh, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm.

* Nhập 04 ấp thuộc xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú:

- Nhập toàn bộ ấp Giao Tân (237 ha diện tích tự nhiên, 96 hộ) vào ấp Giao Hiệp (421 ha diện tích tự nhiên, 173 hộ) để thành lập ấp Tân Hiệp. Ấp Tân Hiệp có 658 ha diện tích tự nhiên và 269 hộ.

Địa giới hành chính ấp Tân Hiệp: Đông giáp xã Thạnh Phong; Tây giáp xã An Nhơn; Nam giáp sông Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh; Bắc ấp Giao Hòa A, xã Giao Thạnh.

- Nhập toàn bộ ấp Giao Lợi (105 ha diện tích tự nhiên, 118 hộ) vào ấp Giao Thạnh (182 ha diện tích tự nhiên, 126 hộ) để thành lập ấp Thạnh Lợi. Ấp  Thạnh Lợi có 287 ha diện tích tự nhiên và 244 hộ.

Địa giới hành chính ấp Thạnh Lợi: Đông giáp xã Thạnh Hải; Tây giáp xã An Nhơn; Nam giáp ấp Giao Bình; Bắc giáp xã An Điền, huyện Thạnh Phú.

Việc nhập các ấp trên địa bàn huyện Giồng Trôm và huyện Thạnh Phú sẽ góp phần giảm chi ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhà nước tại địa phương cũng như phục vụ nhu cầu người dân ngày càng tốt hơn./.