Bến Tre ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố

Ngày đăng bài: 24/12/2019 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Ngày 24 tháng 4 năm 201, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; theo đó, số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố có sự điều chỉnh lớn so với các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đang được triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh. Nhằm triển khai, thực hiện quy định của Trung ương trên địa bàn tỉnh, ngày 06 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố, cụ thể:

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố (ảnh Hữu Hiệp).

* Các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bao gồm 15 chức danh, cụ thể:

1. Văn phòng Đảng ủy.

2. Tổ chức Đảng ủy.

3. Kiểm tra Đảng ủy.

4. Tuyên giáo Đảng ủy.

5. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

7. Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

8. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

9. Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

10. Văn thư  - Lưu trữ  - Thủ quỹ.

11. Phó Trưởng Công an.

12.  Phó Chỉ huy trưởng Quân sự.

13.  Đài Truyền thanh.

14. Quản lý nhà nước về trẻ em, giảm nghèo và xã hội.

15. Xây dựng nông thôn mới - Xây dựng đô thị.

* Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được thống nhất bố trí như sau:

- Đối với cấp xã loại 3: Bố trí 10 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Trong đó: Khối Đảng bố trí 02 người, khối Đoàn thể bố trí 04 người, khối Nhà nước bố trí 04 người.

- Đối với cấp xã loại 2: Bố trí 12 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Trong đó: Khối Đảng bố trí 02 người, khối Đoàn thể bố trí 04 người, khối Nhà nước bố trí 06 người.

- Đối với cấp xã loại 1: Bố trí 14 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Trong đó: Khối Đảng bố trí 03 người, khối Đoàn thể bố trí 05 người, khối Nhà nước bố trí 06 người.

- Cấp ủy cấp xã quyết định việc sắp xếp, hợp nhất các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, để bố trí số lượng phù hợp với quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

* Số lượng, chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố được quy định như sau: Mỗi ấp, khu phố bố trí 03 chức danh, gồm: Bí thư Chi bộ, trưởng ấp, khu phố, trưởng Ban công tác Mặt trận.

* Số lượng, chức danh đối với lực lượng trực

- Dân quân cơ động làm nhiệm vụ thường trực ở cấp xã bố trí 02 người/24 giờ.

- Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại Công an cấp xã, bố trí 02 người/24 giờ. Riêng tại các xã, thị trấn loại 1 hoặc xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, được bố trí 03 người/24 giờ.

- Dân quân cơ động làm nhiệm vụ thường trực và Công an viên làm nhiệm vụ thường trực không thuộc đối tượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

* Về mức khoán kinh phí và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

- Mức khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

+ Cấp xã loại 1: Quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở.

+ Cấp xã loại 2: Quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở.

+ Cấp xã loại 3: Quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã loại 1, loại 2 và loại 3 cùng hưởng mức sinh hoạt phí hàng tháng bằng 1,14 lần mức lương cơ sở.

- Ngoài chế độ phụ cấp như quy định trên, ngân sách tỉnh còn trợ cấp thêm đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã như sau:

+ Người không có bằng cấp chuyên môn thì được trợ cấp thêm khoảng chênh lệch để bằng với hệ số 1,37 mức lương cơ sở.

+ Người được đào tạo có bằng cấp chuyên môn phù hợp với chức danh đang đảm nhiệm thì được trợ cấp thêm khoảng chênh lệch để bằng với hệ số lương bậc 1 của ngạch theo trình độ đào tạo của bảng lương hành chính kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhưng không thực hiện nâng lương thường xuyên.

+ Mức khoán quỹ phụ cấp tại khoản 1 Điều này chưa bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

* Mức khoán kinh phí và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố được quy định như sau:

- Mức khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố:

+ Ấp, khu phố có từ 350 hộ gia đình trở lên; ấp, khu phố thuộc xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,2 lần mức lương cơ sở.

 + Đối với ấp, khu phố còn lại, ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở.

- Chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, bao gồm:

+ Bí thư chi bộ; Trưởng ấp, khu phố; Trưởng Ban công tác mặt trận ấp, khu phố thuộc ấp, khu phố có từ 350 hộ gia đình trở lên; ấp, khu phố thuộc xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,4 lần mức lương cơ sở.

+ Bí thư chi bộ; Trưởng ấp, khu phố; Trưởng Ban công tác mặt trận ấp, khu phố thuộc ấp, khu phố còn lại được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

* Chế độ phụ cấp đối với ấp, khu phố đội trưởng, công an viên và lực lượng trực được quy định như sau:

 - Ấp, khu phố đội trưởng và Công an viên (nơi không bố trí công an chính quy) hưởng mức phụ cấp hàng tháng hệ số bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

- Dân quân cơ động làm nhiệm vụ thường trực tại xã, phường, thị trấn; Công an viên trực Công an xã: Hưởng chế độ tiền ăn bằng 0,1 mức tiền lương cơ sở hiện hành/người thực hiện trực/một ngày đêm và hưởng theo số ngày đêm trực thực tế.

- Dân quân cơ động làm nhiệm vụ thường trực, Trung đội trưởng dân quân cơ động xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố đội trưởng; Công an viên trực Công an xã; Công an viên phụ trách ấp, khu phố được hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế hàng năm.

- Dân quân cơ động làm nhiệm vụ thường trực; Công an viên trực Công an xã; ấp, khu phố đội trưởng; Công an viên được hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

* Về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND có sự điều chỉnh cho phù hợp với Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

- Cán bộ, công chức cấp xã bố trí kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bố trí kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, mỗi tháng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 90% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm (lấy mức phụ cấp hệ số 1,14 mức lương cơ sở để tính phụ cấp kiêm nhiệm).

- Cán bộ, công chức cấp xã bố trí kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, mỗi tháng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 90% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

- Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố kiêm nhiệm chức danh quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm cho đến khi không còn kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh khác nhau thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất.

- Trường hợp cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố kiêm nhiệm các chức danh khác không có quy định tại Nghị quyết này và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thì không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

- Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh được chi trả cùng kỳ với tiền lương, phụ cấp hàng tháng và không tính để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ngoài các chế độ, chính sách theo quy định của Trung ương và các chế độ đặc thù của tỉnh như đã trình bày trên, ngân sách tỉnh còn hỗ trợ thêm đối với những người hoạt động không chuyên trách ấp, khu phố khi nghỉ việc theo mức mỗi năm công tác bằng một tháng sinh hoạt phí hiện hưởng; đồng thời, khi còn công tác mà bị chết thì hỗ trợ tiền mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở./.