Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 vượt chỉ tiêu dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao

Ngày đăng bài: 29/11/2019 | Tác giả: Minh Triết

Theo Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khóa IX, ước thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2019 là 4.983.729 triệu đồng, đạt 127,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 33,3% so với cùng kỳ. Ước tổng thu ngân sách địa phương được 10.563,782 tỷ đồng, đạt 113,66% so dự toán. Ước tổng chi ngân sách địa phương năm 2019 là 9.485.624 triệu đồng, đạt 100,8% so với dự toán, bằng 117,9% so với cùng kỳ.

Ban Kinh tế - ngân sách họp thẩm tra Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. (Ảnh: Mộng Ni)

Tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Có 09 khoản thu ước đạt và vượt so với tiến độ: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 123%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 174,8%; thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh đạt 163,9%; lệ phí trước bạ đạt 108,2%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 100,8%; thu tiền sử dụng đất đạt 182,5%; thu tiền bán nhà công, đất công đạt 659,7%; thu từ xổ số kiến thiết đạt 137,2%; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 120,4%. Có 08 khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán giao: thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 88,2%; thuế sử đất nông nghiệp đạt 26,9%; thuế thu nhập cá nhân đạt 97%; thuế bảo vệ môi trường đạt 94%; thu phí, lệ phí đạt 74,4%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 90,6%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác đạt 56,6%, và thu khác ngân sách đạt 86,7%.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đạt được kết quả nêu trên là do sự tập trung điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp trong vận động thu và quản lý tốt nguồn thu ngân sách. Ngoài ra, đó còn là việc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế của cộng đồng người chịu thuế. Trong năm 2019 có phát sinh nguồn thu mới từ công ty Bia Sài Gòn, nguồn thu từ xổ số kiến thiết tăng nhanh do doanh số đạt cao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang vào thời kỳ ổn định phát triển sản xuất và đang thực hiện lộ trình kết thúc chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm, miễn thuế, nguồn thu tiền sử dụng đất tăng đột biến do thanh lý nhà công, đất công và đang vào đợt thu được nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất hết hạn trong dân. Thu ngân sách tốt đảm bảo được yêu cầu cân đối chi thường xuyên, chi đầu tư, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả thu ngân sách năm 2019 (đến tháng 11/2019) cũng còn những hạn chế: Còn 08 khoản thu, sắc thuế thu chưa đạt tiến độ, trong đó có 02 khoản thu đạt rất thấp đó là thuế sử dụng đất nông nghiệp và thu phí, lệ phí. Về cơ cấu nguồn thu ngân sách năm 2019, so các năm vừa qua chưa có nguồn thu mới, chưa tạo ra yếu tố đột biến cho tăng trưởng ngân sách, một số nguồn thu mặc dù tỉ lệ thu cao nhưng thiếu tính bền vững. Nguồn thu trên địa bàn còn thất thoát lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường. Mặc dù tỷ lệ nợ thuế dưới 4% nhưng nợ đọng thuế còn cao và tăng hàng năm. Trong việc thực hiện cơ chế khoán doanh thu và tự khai báo thuế tự chịu trách nhiệm cũng còn nhiều khoảng trống quản lý gây thất thoát nguồn thu cho ngân sách và không công bằng.

 Ông Trần Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính giải trình các ý kiến của Ban kinh tế - ngân sách. (Ảnh: Minh Triết)

Tình hình chi ngân sách nhà nước

Ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 là 2.096.909 triệu đồng, đạt 110,2% so với dự toán. Ước thực hiện chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình dự án, nhiệm vụ khác là 1.642.679 triệu đồng, đạt 88,5% dự toán. Ước thực hiện chi thường xuyên năm 2019 là 5.745.036 triệu đồng, đạt 105,4% so với dự toán. Trong đó, chi sự nghiệp kinh tế đạt 102,2%, chi sự nghiệp môi trường đạt 125,5%, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo đạt 100%; chi sự nghiệp y tế đạt 113,6%; chi sự nghiệp khoa học và công nghệ đạt 100%; chi sự nghiệp đảm bảo xã hội đạt 134,3%; chi an ninh - quốc phòng đạt 119,1%. Nhìn chung, trong năm 2019 tỉnh cân đối được thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, đảm bảo tốt yêu cầu chi cho con người và hoạt động bộ máy nhà nước, cân đối được nguồn để chi cho đầu tư phát triển góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong chi ngân sách năm 2019 cũng còn những hạn chế, tồn tại. Chi thường xuyên chiếm 58% trong tổng chi ngân sách địa phương, mức chi này còn tăng hàng năm do lộ trình thực hiện tự chủ hóa đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và việc sắp xếp bộ máy, tinh gọn biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiến trình thực hiện còn rất chậm. Chi cho đầu tư phát triển đạt 20,2% trên tổng chi ngân sách địa phương, theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì mức chi này còn thấp. Chi cho khoa học công nghệ, chi dự phòng ngân sách thấp chưa đáp ứng cho yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ cho sản xuất và yêu cầu khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Kiến nghị của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Bên cạnh thống nhất những nội dung giải pháp tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra tại Báo cáo số 423/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần quan tâm thêm một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn, tăng cường quản lý không để thất thoát nguồn thu, thu đúng, thu đủ theo quy định pháp luật, quyết liệt thu hồi nợ thuế và kiềm chế không để tăng nợ thuế hàng năm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, có giải pháp khai thác tốt các nguồn thu còn thất thoát lớn trong quản lý đất đai, quản lý tài nguyên và môi trường. Kiến tạo tốt môi trường đầu tư, kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế, tạo nhiều ngành hàng mới, tạo mới nguồn thu lớn cho ngân sách.

Về chi ngân sách nhà nước: Đẩy nhanh tiến trình tự chủ hóa đơn vị sự nghiệp công lập, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đồng thời giảm bớt chi thường xuyên dành cho chi đầu tư phát triển. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham những để dành lại ngân sách cho chi đầu tư. Đảm bảo mức chi cho khoa học - công nghệ nhằm thực hiện yêu cầu tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo phương thức sản xuất chuỗi giá trị, nâng cao giá trị tăng thêm cho kinh tế của tỉnh. Đảm bảo mức chi dự phòng ngân sách cho yêu cầu phòng chống thiên tai, dịch hại, khắc phục sự cố môi trường.

Sở Tài chính cần rà soát hướng dẫn cấp ngân sách huyện, thành phố, xã, phường mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng phải đảm bảo ưu tiên chi cho con người và bộ máy./.

Các tin khác