Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri đề nghị làm rõ cơ sở khoa học đề ra chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 44,1 triệu đồng/người/năm

Ngày đăng bài: 28/11/2019 | Tác giả: Mỹ Phương

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri đã tiến hành họp Tổ để thảo luận tài liệu Kỳ họp thứ 14 theo hướng dẫn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự họp có các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là thành viên của Tổ và các đại biểu đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số phòng chuyên môn của huyện Ba Tri. Ông Võ Văn Phê, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Tri, Tổ trưởng Tổ đại biểu chủ trì cuộc họp.

Thực hiện theo Hướng dẫn số 667/HD-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận 08 nhóm dự thảo Nghị quyết được trình tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu trao đổi nhiều vấn đề quan trọng về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020 như: khả năng khó đạt được 4 tiêu chí cứng (giao thông, thu nhập, môi trường, an ninh trật tự) trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; công tác xã hội hóa giáo dục mầm non hiện nay gặp nhiều khó khăn do thiếu quỹ đất sạch; hiệu quả việc thực hiện Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững chưa cao; việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo hệ thống bia, tượng đài, di tích lịch sử ở một vài địa phương chưa được quan tâm đúng mức...

Góp ý cho dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2020, các đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở khoa học, tính khả thi của việc đề ra chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người là 44,1 triệu đồng/người trong khi năm 2019, chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 38,9 triệu đồng/người; có cơ chế, chính sách phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; tập trung thực hiện tốt các giải pháp bứt phá đề ra trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại Danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2020 ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết, Tổ đại biểu đề nghị điều chỉnh lại tên của dự án (số thứ tự 13) như sau: Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre, địa điểm thực hiện: xã Bảo Thuận và xã Tân Thủy, huyện Ba Tri; đồng thời bổ sung dự án: Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, công suất 50.000 tấn/năm, địa điểm thực hiện: xã An Bình Tây, huyện Ba Tri.

Ngoài ra, Tổ đại biểu đề nghị sau khi các Nghị quyết về phát triển đô thị được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh phải đảm bảo quy trình thủ tục, không gian đô thị, chú ý chọn nhà đầu tư có năng lực, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích, trong đó, đặt lợi ích người dân lên trên hết.

Qua thảo luận, Tổ thống nhất lựa chọn hai vấn đề đề xuất Thường trực HĐND tỉnh đưa ra thảo luận tại hội trường: cơ sở khoa học đề ra chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 44,1 triệu đồng/người/năm; việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo hệ thống bia, tượng đài, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Ngoài ra, Tổ thống nhất nội dung giám sát chuyên đề năm 2020 là giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của ngư dân đánh bắt xa bờ trên địa bàn huyện Ba Tri.

Kết thúc cuộc họp, các ý kiến thảo luận của Tổ được gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp, chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp thu, giải trình cho đại biểu rõ, có cơ sở xem xét, quyết định tại Kỳ họp./.